Urzędy są nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych. To wniosek z najnowszej kontroli NIK.
– Regulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych przez samorządy w wyniku reformy samorządowej i ujawnianie ich własności w księgach wieczystych od początku przebiegało opieszale. Próby przyspieszenia tego procesu podejmowane w latach 2005–2013 nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – mówi DGP Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli.
– Nasza kontrola pokazała, że w skontrolowanych starostwach i gminach blisko 23 proc. działek będących w ich posiadaniu w połowie 2018 r. oczekiwało na uregulowanie bądź ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych – dodaje Kwiatkowski.