Uzupełnienie i uporządkowanie katalogu środków zaskarżenia przysługujących rzecznikowi praw obywatelskich – to główny cel komisyjnego projektu zmian w ustawie o RPO oraz ustawie o partiach politycznych.
Obecnie w prawie karnym procesowym termin „rewizja nadzwyczajna” nie występuje. Został on zastąpiony pojęciem „kasacja”. W procesie cywilnym nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia jest z kolei „skarga kasacyjna”. Choć zmiany te nastąpiły już jakiś czas temu, okazuje się, że nikt nie pofatygował się, aby dostosować do nich ustawę o RPO (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2179). Na skutek tego niedopatrzenia w katalogu przysługujących rzecznikowi środków zaskarżenia nadal figurują „kasacja” i „rewizja nadzwyczajna”. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, „są to terminy niewłaściwe, nieaktualne”. Podobnie jest z ustawą o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 580), w której nadal występuje termin „kasacja”. Aby sytuację uporządkować, posłowie proponują zastąpienie w tych dwóch aktach prawnych wyrażeń „skarga kasacyjna” i „rewizja nadzwyczajna” na „skarga kasacyjna” i „kasacja”.
Dostrzeżono też, że w ustawie o RPO katalog środków zaskarżenia przysługujących temu organowi jest niepełny. Nie zostały w nim wymienione: skarga nadzwyczajna wprowadzona ustawą o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.) oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Projektodawcy chcą uzupełnić katalog o te dwa środki.