Podjęto czynności wyjaśniające w sprawie możliwych nieusprawiedliwionych opóźnień w sporządzenia uzasadnień wyroków przez sędziego Leszka Mazura, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował w poniedziałek rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab.

O sprawie opóźnień w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziego Mazura kilka dni temu donosiły media, m.in. TVN. Powołując się na dane z Sądu Okręgowego w Częstochowie, w którym orzeka Leszek Mazur, podawano, że w latach 2015-2018 sędzia ten sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Była to - według mediów - co dziesiąta sprawa, w której orzekał.

Jak poinformowano na stronie internetowej rzecznika dyscyplinarnego sędziów w poniedziałek "zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław Radzik podjął wstępne czynności wyjaśniające w celu weryfikacji informacji o możliwej nieterminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń w sprawach powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi".

W komunikacie dodano, że w ramach tych czynności sędzia Radzik "zażądał szczegółowych danych, charakteryzujących pracę orzeczniczą sędziego Mazura począwszy od 2015 r., a w szczególności dochowywania terminu sporządzania uzasadnień, średniej liczby spraw w referacie oraz ewentualnych przypadków stwierdzenia przewlekłości postępowań w sprawach przydzielonych do referatu sędziego Mazura".

Sędzia Mazur, odnosząc się w zeszłym tygodniu do doniesień mediów, w rozmowie z PAP wyjaśniał, że na opóźnienia w sporządzaniu przez niego uzasadnień orzeczeń wpływ miało m.in. pełnienie przez niego funkcji wizytatora w okręgu częstochowskim i utrzymywany w tym okresie wysoki wymiar orzekania. Zaznaczał też, że nie korzystał w tym czasie z pomocy asystenta sędziego. Zwrócił przy tym uwagę, że właśnie do obowiązków asystentów należy przede wszystkim przygotowywanie projektów uzasadnień w całości lub ich części.

Dodawał również, że jako przewodniczący KRS musi wykonywać dodatkowe obowiązki związane z organizacją pracy Rady. Jak zaznaczał, zgodnie z przepisami przewodniczący KRS nie korzysta z żadnych większych obniżeń wymiaru orzekania niż inni członkowie Rady. Podkreślał też, że w 2018 r. zarządzał pracą biura KRS, co - jak wskazywał - dodatkowo pochłaniało czas. Mówił, że kierowanie KRS wymaga częstego przebywania w Warszawie - także w dniach, w których nie odbywają się posiedzenia Rady.

Czynności wyjaśniające rzecznika dyscyplinarnego poprzedzają jego decyzję, czy wszcząć formalne postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, czy tego odmówić.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sędzia ma dwa tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepis stanowi też, że w sprawie zawiłej w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Sędzia Leszek Mazur od 2004 r. orzeka w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie. W marcu ub.r. został wybrany przez Sejm do KRS. Natomiast od kwietnia 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady.