Jeszcze w pierwszej połowie roku Ministerstwo Sprawiedliwości ma przedstawić pakiet zmian w kodeksie cywilnym, które dotkną m.in. pełnoletnie dzieci mieszkające i pozostające na utrzymaniu rodziców. Chodzi zwłaszcza o problem ich odpowiedzialności za uiszczenie czynszu i innych opłat należnych z tytułu wynajmu mieszkania. Obecnie zgodnie z art. 6881 kodeksu cywilnego odpowiedzialność ta ma charakter solidarny.
Mówiąc najprościej, pełnoletnie dziecko wspólnie z najemcą (rodzicem) ma obowiązek partycypować w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu. Resort sprawiedliwości uważa, że taka regulacja nie bierze pod uwagę więzi rodzinnych i ciążącego na wynajmujących obowiązku alimentacyjnego.
Dlatego też planuje wyłączenie odpowiedzialności pełnoletnich dzieci za zapłatę czynszu i innych opłat mieszkaniowych. Jednocześnie nowelizacja doprecyzuje samą przesłankę „pozostawania na utrzymaniu najemcy” właśnie poprzez wskazanie na łączący pełnoletniego dziecka – lokatora oraz najemcę obowiązek alimentacyjny (do tej pory powstawały na tym tle rozbieżności). „Pozwoli to ograniczyć nieakceptowalne społecznie przypadki niesłusznego wyłączenia odpowiedzialności pełnoletnich zstępnych względem wynajmującego” – tłumaczy MS.
Ponadto nowelizacja wprowadzi ułatwienia w odbieraniu przesyłek pocztowych dla osób, które przez dłuższy okres przebywają za granicą. Dotychczas, aby upoważnić kogoś do odbioru korespondencji, musiały one osobiście stawić się w odpowiedniej placówce i udzielić pełnomocnictwa w obecności pracownika operatora. Po zmianach nie będzie już takiej konieczności.
Przy okazji zmian w kodeksie cywilnym ministerstwo zamierza także znowelizować ustawę o ustroju sądów powszechnych, aby dostosować ramy prawne do kolejnego etapu informatyzacji sądownictwa (dotyczy to tylko spraw cywilnych). A konkretnie chodzi o wdrożenie finansowanego z pieniędzy unijnych projektu eCODEX PLUS, który ma przyczynić się do usprawnienia transgranicznego wymiaru sprawiedliwości. Ma to polegać m.in. na umożliwieniu stronom wnoszenia pism procesowych przez internet oraz dokonywania czynności sądowych w postępowaniach transgranicznych za pośrednictwem funkcjonującego już portalu e-sprawiedliwość (obowiązujące przepisy dopuszczają wnoszenie pism procesowych przez internet tylko w ramach europejskiego postępowania nakazowego oraz w sprawach drobnych roszczeń). Nowelizacja dostarczy podstawy prawnej do stworzenia jednego sądu, który będzie prowadził wszystkie postępowania transgraniczne, w których powództwo wniesiono za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych