Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu zapewnienie realizacji rozporządzenia Unii Europejskiej ws. ustanowienia ram dla sekurytyzacji.

Skuteczne wykonywanie rozporządzenia unijnego zapewni m.in. wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji, a także przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu - czytamy w komunikacie CIR.

Wykonywanie rozporządzenia unijnego przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o nałożeniu sankcji administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

Wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa dla podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, a także dla inwestorów nabywających papiery wartościowe emitowane w takim procesie - informuje CIR.

Jednocześnie określenie zasad działania i monitorowania tego rynku ma przyczynić się do poprawy jego efektywności, a tym samym – w perspektywie długoterminowej – może zapewnić przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości inwestycyjne ze względu na dostępność alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału - dodano.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.