statystyki

Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

autor: Mateusz Medyński08.02.2019, 18:00; Aktualizacja: 08.02.2019, 18:22
prawnik, umowa

Od 1 marca 2019 r. będzie istniał kolejny przypadek, w którym konieczne będzie zwołanie zgromadzenia wspólników. Chodzi mianowicie o sytuację, w której z zarządu rezygnuje ostatni jego członek i spółka zostanie bez organu uprawnionego do reprezentacji.źródło: ShutterStock

Każdy, kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wie, jak ważny jest właściwy tryb podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania i odbywania ich zgromadzeń. Zgromadzenia wspólników to jednak nie tylko nużący obowiązek, ale i świetna okazja do weryfikacji działań zarządu i doskonałe narzędzie kontroli. To także potężny oręż w ręku wspólników, którzy mają odrębne zdanie od pozostałych odnośnie do tego, jak spółka ma funkcjonować. Warto go sobie przypomnieć, a także zapoznać się nowymi informacjami na ten temat, bo za niespełna miesiąc wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), który reguluje działanie m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kiedy uchwałę podejmują wspólnicy, a kiedy zgromadzenie

Kodeks spółek handlowych w art. 228 i następnych wskazuje sprawy, które koniecznie wymagają uchwały wspólników. Przy czym kodeks rozróżnia sytuacje wymagające podjęcia uchwały przez wspólników albo przez zgromadzenie wspólników.

Uchwały wspólników mogą być podejmowane obiegowo, natomiast uchwały zgromadzenia wspólników wymagają (z jednym wyjątkiem, o którym poniżej) odbycia formalnego zgromadzenia. Sprawami wymagającymi uchwały wspólników są:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Dotychczas wszystkie te uchwały wymagały zgromadzenia wspólników, a zwyczajne walne zgromadzenie odbywano wyłącznie w formie standardowej, czyli poprzez obecność wspólników w tym samym pomieszczeniu i podejmowanie uchwał, co było protokołowane. Jednak już od 1 marca 2019 r. zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), która znowelizowała k.s.h., wszystkie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia będą mogły być podejmowane w trybie pisemnym (szczegółowo o tym trybie poniżej);
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. O ile problemy z dochodzeniem szkody przy zawiązaniu spółki pojawiają się bardzo rzadko, o tyle szkoda wyrządzona spółce przez członków zarządu lub rady nadzorczej zdarzają się coraz częściej. Co prawda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są bardziej osobistą formą spółek kapitałowych niż spółki akcyjne (lub spółki giełdowe), a zatem wspólnicy i zarząd oraz rada nadzorcza lepiej się znają (często są to też te same osoby) i problemy między nimi występują rzadziej, ale nie można wykluczyć sporów między właścicielem a zarządem;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. Ten wymóg ma na celu przeciwdziałanie wyprowadzaniu majątku spółki przez członków zarządu bez kontroli wspólników. Wierzycieli ma zaś upewnić w przekonaniu, że właściciele spółki wiedzą o tym, co się w niej dzieje;
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Jednak w tym miejscu warto podkreślić, że umowa spółki może ten wymóg usunąć. Niemniej względy bezpieczeństwa sugerują pozostawienie tego warunku. Lepiej nie obudzić się pewnego dnia z hipoteką ustanowioną na najcenniejszej nieruchomości swojej spółki. Można też pójść dalej niż dwie wcześniej opisywane sytuacje. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych. Może to być wymóg właśnie podjęcia uchwały przez wspólników, ale można też przewidzieć dowolną, dozwoloną prawem, strukturę kontroli określonych czynności;
 • zwrot dopłat. Jeżeli wspólnicy wnieśli dopłaty, a te nie zostały zużyte na pokrycie strat spółki, można im je zwrócić;
 • zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h. Chodzi tutaj o umowę, na podstawie której spółka dominująca zarządzać będzie spółką zależną i przekazywany będzie jej zysk. Możliwe jest zarządzanie spółką celową z poziomu spółki matki. W praktyce nikt tak nie robi, choć marzeniem każdego prawnika korporacyjnego jest kiedyś napisać taką umowę.

Sprawami wymagającymi zaś uchwały zgromadzenia wspólników są:

 • zawarcie przez spółkę (lub jej spółkę dominującą) umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz tych osób. Jest to obowiązkowe narzędzie kontroli tego, co łączy reprezentantów spółki z tą spółką (lub z jej spółką dominującą). Wspólnicy muszą wiedzieć, kiedy należący do nich podmiot wchodzi w relacje z jej reprezentantami. Sprawa jest również istotna w sytuacjach, w których w teorii wszystko jest pod kontrolą, czyli wówczas, gdy wspólnicy zasiadają w organach spółki lub jej spółki dominującej. Pamiętajmy, że bez zgody zgromadzenia wspólników zawarte umowy będą nieważne;
 • umorzenie udziałów w kapitale zakładowym spółki. Umowa spółki może przewidywać procedurę umorzenia udziałów. Może to być zarówno umorzenie dobrowolne (za zgodą wspólnika), jak i przymusowe (po spełnieniu określonych w umowie spółki warunków). W każdym wypadku konieczne jest zgromadzenie wspólników i podjęcie bardzo precyzyjnej uchwały;
 • uchwalanie i zmiany regulaminu rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Nie wszystkie spółki z o.o. mają radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Jeżeli spółka ma kapitał zakładowy powyżej 500 tys. zł i ponad 25 wspólników, wówczas rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (jedna z dwóch) jest obowiązkowa. Zgromadzenie wspólników może upoważnić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną do uchwalenia własnego regulaminu, bez takiego upoważnienia organy te nie mogą uchwalić go samodzielnie;
 • powołanie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowach oraz sporach pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Jest to kolejny instrument kontroli działań członków zarządu. Jeżeli spółka ma radę nadzorczą, to rada może reprezentować spółkę wobec członka zarządu (to jedyny taki przypadek, kiedy rada może reprezentować spółkę) i wówczas pełnomocnik nie jest potrzebny. W sytuacji gdy członkiem zarządu jest jedyny wspólnik spółki, niepotrzebni są pełnomocnicy ani rada nadzorcza, ale każda czynność z takim członkiem zarządu wymaga formy aktu notarialnego i zawiadomienia sądu rejestrowego;
 • czynności postępowania likwidacyjnego spółki. Procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest silnie sformalizowana i trwa co najmniej sześć miesięcy;
 • łączenie, podział i przekształcenie spółki. Procedura łączenia, podziału i przekształcenia spółek jest bardzo sformalizowana i drobiazgowo opisana w k.s.h. Konieczne jest zapewnienie wspólnikom (oraz wierzycielom uczestniczących spółek) wiedzy o tym, ile wart jest majątek uczestniczących spółek oraz jakie są konsekwencje podejmowanych czynności. Ustawa gwarantuje pełną jawność tych działań (oraz kontrolę przez biegłego).


Pozostało 93% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane