Ponad 10 miesięcy zajęło nowej Krajowej Radzie Sądownictwa stworzenie zbioru reguł, według których ma procedować.
Ta opieszałość spowodowała, że przez tydzień KRS działała bez regulaminu. Ten udało się uchwalić dopiero w zeszłym piątek, w ostatnim dniu posiedzenia.
Poprzedni wygasł z mocy prawa 17 stycznia br. Ustawodawca, wprowadzając zmiany w ustawie o KRS (Dz.U. z 2018 r. poz. 3), zdecydował bowiem, że będzie on obowiązywał nie dłużej niż rok od wejścia w życie nowych regulacji.
Nowy zbiór reguł nieco różni się od poprzedniego. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu głosowania nad kandydaturami. Zarówno uchylony, jak i obecny regulamin przewidują, że dodatkowe głosowanie przeprowadza się w dwóch przypadkach. Po pierwsze wówczas, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów lub liczba kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość jest mniejsza niż liczba wolnych stanowisk.
Tak postępuje się również wówczas, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą bezwzględną liczbę głosów, a uznanie ich wszystkich spowodowałoby przekroczenie liczby wolnych stanowisk sędziowskich. Stary regulamin stanowił, że jeżeli żadne z tych dodatkowych głosowań nie przyniesie rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić jeszcze jedno. W obecnym regulaminie tego przepisu już nie ma. Pojawiają się za to przepisy umożliwiające członkom KRS oddawanie głosów w trybie obiegowym, przy użyciu służbowych skrzynek e-mailowych. Z innych e-adresów członek rady będzie mógł korzystać, jeżeli oświadczy, że tylko on ma do nich dostęp.
O problemie braku regulaminu KRS jako pierwszy informował DGP. Pisaliśmy wówczas, że ubiegłotygodniowe działania rady, w tym np. uchwały zawierające wnioski o powołanie na urząd sędziego, mogą w tej sytuacji stanąć pod znakiem zapytania.