Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019. Listy kandydatów na europosłów powinny zostać zarejestrowane do 16 kwietnia. Ich zgłaszaniem zajmować się będą pełnomocnicy wyborczy uprawnionych podmiotów.

Kto ma prawo zgłaszania kandydatów?

Prawo zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba.

Jak zgłosić listę kandydatów?

Listy kandydatów przyjmują i rejestrują okręgowe komisje wyborcze. Liczba kandydatów na takiej liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10.

Zgłoszenie listy powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce zamieszkania każdego z kandydatów. Ich nazwiska umieszcza się na liście w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

Do zgłoszenia każdej listy należy dołączyć:

1) oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających listę wraz z wykazem podpisów wyborców popierających listę,

2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie z danej listy kandydatów. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem,

3) w stosunku do każdego kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,

4) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.

Listy kandydatów startujących wyborach do PE w 2019 powinny być zarejestrowane do 16 kwietnia. Informacje o utworzeniu komitetu wyborczego trzeba bowiem zgłosić do PKW do 6 kwietnia.

Listy poparcia

Każda lista powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Wyborca może udzielić pisemnego poparcia więcej niż jednej liście kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych. By udzielić poparcia liście kandydatów składa on podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.