Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo własności przemysłowej. Przewiduje ona m.in. zmianę przepisów dotyczących roszczeń przysługujących uprawnionym przedsiębiorcom w razie naruszenia ich praw do znaków towarowych. Co się w praktyce zmieni?
Znowelizowano art. 296 ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), który ma kluczowe znaczenie dla systemu ochrony prawnej znaków towarowych. Reguluje on m.in. kwestię roszczeń przysługujących podmiotom uprawnionym w razie wystąpienia ewentualnego naruszenia. Wspomniany przepis uzupełniono o pojęcie „uzasadnionej przyczyny”, której wystąpienie będzie mogło wykluczać naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego. Ponadto – wzorem unijnej dyrektywy 2015/2436 – określono roszczenia uprawnionego dotyczące m.in. czynności przygotowawczych związanych z opakowaniami, etykietami i metkami, a także umieszczania reprodukcji znaków towarowych w słownikach, encyklopediach lub innych podobnych zbiorach informacji.
Równocześnie dokonane zmiany uwzględniają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialności pośredników za naruszenie praw własności intelektualnej, w tym także na rynku elektronicznym on line. Ponadto istotne modyfikacje nastąpią również w regulacjach dotyczących postępowania w sprawie międzynarodowych znaków towarowych. Ma to doprowadzić do jego uproszczenia i przyspieszenia.
Zmienią się również zasady dochodzenia przez licencjobiorcę roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego. Obecnie licencjobiorca ma taką możliwość jedynie w przypadku licencji wyłącznej, która została wpisana do rejestru znaków towarowych. Natomiast nowelizacja przyznaje takie uprawnienie każdemu licencjobiorcy, aczkolwiek wyłącznie za zgodą uprawnionego do znaku i z zastrzeżeniem, że umowa licencyjna nie stanowi inaczej. Samodzielna akcja sądowa licencjobiorcy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy podmiot uprawniony – mimo wezwania – nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie jego prawa ochronnego na znak towarowy.
Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii Taylor Wessing