Wojewodowie będą mogli dostosować wysokość bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa do tej na gruntach samorządowych - poinformował w czwartek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Zapewnił, że na pewno na gruntach Skarbu Państwa nikt nie będzie w gorszej sytuacji.

Soboń pytany był w TVP Info, dlaczego na gruntach Skarbu Państwa bonifikata związana z opłatą za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wynosi "tylko 60 proc. i czy nie można z tym czegoś zrobić". Zauważono, że samorządy dają wyższe bonifikaty, np. w Warszawie wynosi ona 98 proc.

"Samorządy mają tutaj swobodę (...). Bonifikaty muszą być oczywiście ustawowo jednakowe i tutaj trzeba było jakąś stawkę zaproponować. Myśmy zaproponowali stawkę, która uwzględnia również interes samorządów. Bo wpływy z gruntów Skarbu Państwa nie wpływają wyłącznie do Skarbu Państwa, ale w jednej czwartej one trafiają do samorządów i to tych najbiedniejszych samorządów, bo samorządów powiatowych" - tłumaczył.

Reklama

Wyjaśnił, że m.in. różne stawki bonifikat na gruntach Skarbu Państwa i samorządów były powodem podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez Senat w grudniu ub.r.

"Ona trafi, ta ustawa, ta nowelizacja, w styczniu do Sejmu. Spodziewam się, że posłowie, którzy będą zajmowali się tą ustawą doprowadzą do takiego rozwiązania, które my życzliwie(...) wspieramy i ze strony rządu będzie tutaj przychylność, aby dać wojewodom taką możliwość - ponieważ te stawki są różne - żeby w drodze zarządzenia wojewody w danym samorządzie dostosować wysokość bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa do tej bonifikaty na gruntach samorządowych. Więc na pewno na gruntach Skarbu państwa nikt nie będzie w gorszej sytuacji" - zapowiedział.

Reklama

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, których celem jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne - we własność tych terenów. Jak informował

po przyjęciu ustawy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, dzięki zmianom 2,5 mln użytkowników wieczystych staje się z mocy prawa właścicielami gruntów pod swoimi mieszkaniami.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Takie przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które stają się z mocy prawa właścicielami gruntów, są zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Na mocy ustawy samorządy mogą waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dzięki ustawie możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowo. Na gruntach Skarbu Państwa obowiązuje wysokość bonifikaty określona przez ustawę. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata wynosi 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc.

Bonifikata może być także udzielana przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach samorządowych - jej wysokość jest ustalana przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.

Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.