Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie znowelizowany regulamin prac rzeczników dyscyplinarnych, przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką. Ma on usprawnić i przyspieszyć postępowania.
Prace nad projektem trwały od lutego 2017 r., kiedy to pion dyscyplinarny adwokatury rozpoczął funkcjonowanie na nowych zasadach. Ustanowiła je nowelizacja prawa o adwokaturze z 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1778) – trzeba było jednak czekać z wprowadzeniem zmian na koniec kadencji urzędujących rzeczników. W toku prac prowadzono szerokie konsultacje w łonie samorządu – z rzecznikami dyscyplinarnymi i dziekanami poszczególnych izb. W ostatnim etapie nad projektem pracował pięcioosobowy zespół.
Ścierały się dwie koncepcje – centralistyczna oraz autonomistyczna. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie kompromisowe – ustanawiając domniemanie kompetencji rzeczników izbowych, ale też zwiększając uprawnienia kontrolne rzecznika dyscyplinarnego adwokatury. Dla dobra samorządu, w wyjątkowych wypadkach (np. wobec rażącej bezczynności rzecznika prowadzącego sprawę), może on nawet przejąć sprawę do osobistego prowadzenia lub przekazać ją rzecznikowi innej izby.
Inne ważne zmiany to możliwość wzywania świadków na przesłuchanie pocztą elektroniczną, promowanie mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym, a także notyfikowanie sądom dyscyplinarnym zbliżającego się terminu przedawnienia. Dzięki temu będą one wiedziały, którymi sprawami zająć się w pierwszej kolejności. Wprowadzono również wymóg odpowiedniego stażu zawodowego dla rzecznika dyscyplinarnego.
Zmiany mają na celu przyspieszyć i usprawnić postępowania. Jest to konieczne ze względu na wzrastającą ich liczbę, która wynika zarówno z rozrostu adwokatury, jak i wzrostu liczby odnotowywanych deliktów dyscyplinarnych.