Umowa z profesjonalnym pełnomocnikiem, o prowadzenie spraw przed sądami wyklucza, przyznanie adwokata z urzędu. Nie wygasza jej oświadczenie prawnika o zerwaniu stosunku prawnego z mocodawcą, złożone w sprzeciwie skierowanym do sądu – stwierdził WSA w Krakowie

Mężczyzna złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o przyznanie mu prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w postępowaniu sądowym. Sprawa dotyczyła skarg na postanowienia dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczących odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów na postępowanie egzekucyjne.

We wniosku podał, że nie ma środków na pokrycie kosztów pełnomocnika, który sporządziłby mu skargę kasacyjną od wyroku WSA. Wnioskodawca wskazał, że był w tej sprawie reprezentowany przez konkretnego adwokata, który pomagał mu pro bono.