Adwokat czy radca prawny wnoszący odwołanie w sprawie wynagrodzenia za zastępstwo na zasadzie prawa pomocy działa w imieniu własnym, a nie w imieniu skarżącego. Czynność ta nie jest wykonana w ramach pełnomocnictwa i nie należy się za nią wynagrodzenie – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Adwokat działał przed sądem administracyjnym z urzędu. Reprezentował mężczyznę w sprawie o zabezpieczenie na majątku przybliżonej kwoty zobowiązania w VAT.
Przy okazji wygranej sprawy, zażądał od sądu przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Referendarz jednak odmówił, a pełnomocnik wniósł sprzeciw. Zawarł w nim wniosek o treści: "zasądzenie od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rzecz adwokata kosztów nieopłaconej pomocy prawnej poczynionej z urzędu, powiększonej o należny podatek VAT za postępowanie zainicjowane wniesieniem niniejszego sprzeciwu - albowiem nie zostały one uiszczone przez skarżącego ani w całości, ani w części.”

Sąd 28 sierpnia 2018 r. ponownie odmówił. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności pełnomocników w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Ponadto ustanowienie adwokata, czy radcy prawnego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa w sądzie.

Zatem wynagrodzenie związane z reprezentacją przed organem należne jest wyłącznie za czynności dokonywane na podstawie i w ramach tego pełnomocnictwa.

Sąd dodał, że działanie przez pełnomocnika nie oznacza, iż pojawia się nowa strona postępowania. Pełnomocnik występuje jedynie w imieniu strony i ze skutkiem dla niej. Zatem wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie jedynie za te czynności, których dokonał w imieniu swojego mocodawcy.

WSA był zdania, że postanowienie dotyczące wynagrodzenia za zastępstwo prawne, wykonane na zasadzie prawa pomocy skierowane jest do pełnomocnika, a nie do skarżącego. Nie jest to orzeczenie dotyczące zwrotu kosztów postępowania, zatem jego skutki nie odnoszą się do strony. Pełnomocnik wnoszący środek odwoławczy od postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy działa w imieniu własnym, a nie w imieniu skarżącego, którego reprezentuje. Czynność ta nie jest wykonana w ramach pełnomocnictwa i nie należy się za nią wynagrodzenie.

Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. I SA/Go 30/16