Już od 18 października br. postępowania w ramach zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych będą objęte elektronizacją. W praktyce oznacza to, że wykonawcy, którzy będą zamierzali uczestniczyć w postępowaniach wszczynanych po tym terminie, muszą liczyć się z koniecznością składania ofert wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Jednak dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest to, że z kolei elektronizacja zamówień o wartościach poniżej progów unijnych (w ramach progów krajowych) została przesunięta na początek 2020 r. Co dokładnie zmienią wchodzące wkrótce w życie przepisy znowelizowanej ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: p.z.p.)? Dziś odpowiadamy na wybrane pytania przedsiębiorców.

PYTANIE 1

Jakie postępowania będą objęte elektronizacją?
Nowe dyrektywy z zakresu zamówień publicznych z 2014 r. – zarówno dyrektywa klasyczna (czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych; Dz.Urz. UE L 94 s. 65), jak i dyrektywa sektorowa (czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE; Dz.Urz. UE L 94, s. 243) zobowiązały państwa członkowskie do elektronizacji postępowań. Powinny to uczynić najpóźniej od 18 października 2018 r. Polska skorzystała z możliwości maksymalnego przesunięcia procesu elektronizacji zamówień do tego czasu (o czym przesądzono w ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1020). Przypomnijmy jednak, że pierwotnie przepisy tej ustawy przewidywały obowiązkową elektronizację wszystkich postępowań. Ostatecznie zaś zdecydowano o przesunięciu w czasie elektronizacji zamówień krajowych – w ich przypadku obowiązkowa elektronizacja obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r. (o czym Sejm przesądził niedawno w ustawie z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603).

pytanie 2

Co w praktyce elektronizacja oznacza dla wykonawców?
W postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych [ramka], a także w zamówieniach organizowanych przez zamawiających sektorowych (czyli udzielających zamówień związanych z działalnościami wskazanymi w art. 132 ustawy p.z.p. – o wartościach dla dostaw i usług powyżej 443 000 euro), wszystkie zamówienia będą po 18 października 2018 r. obowiązkowo zelektronizowane. W praktyce oznacza to, że nie mając kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wykonawca nie będzie w stanie ubiegać się skutecznie o zamówienia publiczne. [ramka]
Zamówienia w progach unijnych, czyli jakie?
Wysokości progów unijnych wynoszą aktualnie:
od 144 tys. euro – dostawy dla sektora finansów publicznych – poza m.in. samorządem terytorialnym, uczelniami publicznymi, państwowymi instytucjami kultury (w praktyce: przede wszystkim dla administracji centralnej);
od 221 tys. euro – m.in. zamówienia dla samorządu, uczelni publicznych;
od 5 mln 548 tys. euro – dla robót budowlanych.
W ubiegłym roku zawarto ponad 22 tys. kontraktów powyżej wskazanych progów, a ich łączna wartość wyniosła prawie 115 mld zł.
Natomiast dla zamówień krajowych (a więc takich, których wartość mieścić się będzie między 30 tys. euro a wskazanymi wyżej progami unijnymi) wykonawcy nadal będą mogli składać oferty na piśmie.
Przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień krajowych uzasadniano m.in. tym, że dzięki temu:
1) wykonawcy, w szczególności przedsiębiorcy z sektora MŚP, będą mieli szansę na lepsze przygotowanie się do elektronizacji zamówień, w tym do konieczności dysponowania przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) mniejsi zamawiający będą mieli większe szanse na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań;
3) zdywersyfikowane będzie ryzyko zmniejszenia się ilości ofert składanych w postępowaniach oraz unieważnienia postępowań z powodu braku ważnych ofert, ze względu na brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie mniejszych wykonawców.

pytanie 3

Czy w zamówieniach krajowych zamawiający będzie mógł zdecydować o wyłączeniu możliwości składania ofert w formie papierowej?
Nie. Po 18 października 2018 r. w zamówieniach poniżej progów unijnych zamawiający nie będzie mógł zabronić składania ofert metodą tradycyjną. Natomiast będzie mógł jedynie dopuścić możliwość, aby chętni wykonawcy składali oferty w formie elektronicznej, tj. z kwalifikowanym podpisem. Tak należy interpretować treść art. 18a pkt 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1603), zgodnie z którym „oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. Zatem jeśli zamawiający skorzysta z możliwości, jaką daje powyższy przepis, i dopuści ofertowanie elektroniczne, to w takim przypadku będzie musiał jednocześnie przyjmować zarówno korespondencję elektroniczną, jak i oferty w formie dotychczasowej, czyli pisemnej, tj. z własnoręcznym podpisem.

pytanie 4

Co w sytuacji, gdyby wykonawca chciał złożyć elektroniczną ofertę w postępowaniu poniżej progów unijnych, ale zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) takiej możliwości nie przewidywał? czy tak złożona oferta będzie poprawna?
Niestety nie. Warunkiem możliwości złożenia oferty elektronicznej w postępowaniach poniżej progów unijnych będzie wyraźna zgoda zamawiającego. Brak takiej decyzji uniemożliwia złożenie oferty elektronicznej, a w przypadku jej złożenia zostanie ona odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy p.z.p.
Można oczywiście zwrócić się do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie elektronicznej oferty, jednak decyzja w tym zakresie jest pozostawiona uznaniu zamawiającego, nie będzie możliwości zmuszenia go do dopuszczenia takiej formy oferty.

pytanie 5

Czy po nowelizacji można spodziewać się wzrostu ilości postępowań o wartościach krajowych, w których zostanie dopuszczona oferta elektroniczna?
Bez wątpienia tak, skoro bowiem zamawiający dla postępowań w progach unijnych będzie zmuszony dopuszczać wyłącznie oferty w formie elektronicznej, to takie same narzędzia informatyczne będą mogły być z powodzeniem wykorzystywane do prowadzenia zamówień krajowych.

pytanie 6

Czy w sytuacji, kiedy zamawiający będzie wyrażał zgodę na złożenie oferty elektronicznej w zamówieniach poniżej progów unijnych, warto korzystać z takiej możliwości?
Elektroniczne ofertowanie ma wiele zalet, bo m.in.:
 • przyspieszy proces przygotowania oferty i obniży jego koszt;
 • pozwoli na złożenie oferty praktycznie w ostatniej chwili (podobnie jak zmianę lub wycofanie już złożonej) w przeciwieństwie do tradycyjnej formy pisemnej, gdzie odległość od siedziby zamawiającego i czas dostarczenia dokumentów miały bardzo istotne znaczenie;
 • zwiększy bezpieczeństwo nienaruszalności oferty do upływu terminu otwarcia;
 • pozwoli nabrać wykonawcom niezbędnego doświadczenia w procesie przygotowania i składania ofert w formie elektronicznej.
Podsumowując: warto już teraz wykupić kwalifikowany podpis elektroniczny, który pozwoli na wykorzystanie narzędzi elektronizujących zamówienia publiczne – zarówno w postępowaniach o wartościach unijnych, jak i w tych krajowych, w których zamawiający taką możliwość dopuści.

pytanie 7

Jak będzie wyglądała po 18 października komunikacja w postępowaniach z zamawiającymi w zamówieniach krajowych?
Ze względu na przesunięcie w czasie wejścia w życie obowiązkowej elektronizacji zamówień podprogowych komunikacja będzie nadal realizowana zgodnie z wyborem zamawiającego, tj.:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście,
 • za pośrednictwem posłańca,
 • faksem,
 • przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zatem w przeciwieństwie do zamówień o wartościach unijnych faks będzie nadal dopuszczalnym narzędziem komunikacji, chyba że zamawiający wprost zdecyduje o jego niestosowaniu w konkretnym postępowaniu.

pytanie 8

Czy ustawa przewiduje wyjątki i możliwość ofertowania w formie pisemnej?
Polska ustawa – Prawo zamówień publicznych (w ślad za unijnymi dyrektywami) dopuszcza możliwość składania ofert w formie dotychczasowej (czyli pisemnej) w ściśle limitowanych przypadkach (wymienionych w art. 10c). W szczególności zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert w sytuacji, jeżeli wymaga przedstawienia:
 • modelu fizycznego,
 • modelu w skali lub
 • próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Pamiętać jednak należy, że z uwagi na to, że ta możliwość ma charakter wyjątku od zasady elektronizacji, przepis będzie musiał podlegać interpretacji zawężającej, co w praktyce będzie oznaczało, że wyłącznie sam model fizyczny czy próbki będzie można złożyć z pominięciem formy elektronicznej. Tak więc w pozostałej części oferta będzie wciąż musiała być złożona w formie elektronicznej.
Warto podkreślić również, że szczególny rodzaj zamówień publicznych, zamówienia z zakresu obronności i bezpieczeństwa objęte dyrektywą 2009/81 UE, nie będą poddane obowiązkowi elektronizacji, zatem ofertowanie w ich przypadku będzie nadal dokonywane w formie pisemnej.

pytanie 9

Z użyciem jakich narzędzi będzie odbywało się składanie ofert oraz korespondencja w postępowaniu o zamówienie po nowelizacji?
Ustawa nie narzuca zamawiającym korzystania z jednego centralnego systemu informatycznego obsługi procesu udzielania zamówień. Aktualnie trwa jeszcze proces budowy docelowego modelu, zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.
To w praktyce oznacza, że wykonawcy będą obecnie uczestniczyli w postępowaniach prowadzonych przy użyciu różnych narzędzi:
 • kilku dostępnych aktualnie komercyjnych dużych platform zakupowych;
 • miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych;
 • własnych rozwiązań, które przygotowali (takie posiadają jednak nieliczni zamawiający).
Sytuacja, w której zamawiający będą mogli według własnego uznania wybierać narzędzia, będzie niewątpliwie kłopotliwa dla startujących w przetargach. O ile bowiem każdy z zamawiających będzie mógł skupić się na zapoznaniu się z funkcjonowaniem jednego, wybranego przez siebie narzędzia, z którego będzie korzystał, o tyle wykonawcy muszą się liczyć z koniecznością poznania procesu przygotowania i składania ofert oraz uczestnictwa prawie w każdym z tych narzędzi. Nie ulega wątpliwości, że spowoduje to spore trudności techniczne związane z koniecznością zaznajomienia się z różnymi rozwiązaniami informatycznymi jednocześnie, np. gdy startować będą równolegle w kilku postępowaniach prowadzonych przez różnych zamawiających.
Pewne jest zatem, że szczególnie w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji wykonawcy będą musieli poświęcić dużo czasu na wnikliwe zapoznawanie się z regulaminami platform, z instrukcjami obsługi. Na szczęście korzystać będą też mogli z dostępnych dla większości tych rozwiązań filmów instruktażowych, a także z dedykowanej im pomocy technicznej.
O ile w przypadku dużych platform zakupowych produkty informatyczne wydają się gotowe do wykorzystania dodatkowo – część zamawiających testowała te narzędzia, np. organizując postępowania zakupowe dla wartości poniżej progów obowiązku stosowania Pzp czy też dla usług społecznych o wartościach poniżej progów unijnych (750 000 euro), o tyle większe obawy budzi darmowe dla zamawiających narzędzie w postaci miniPortalu.

pytanie 10

Czy udział w postępowaniu na platformie zakupowej będzie wiązał się dla wykonawcy z dodatkowymi kosztami?
Nie. Udział wykonawcy w postępowaniach na platformach elektronicznych co najwyżej (a i to nie zawsze) wiąże się z prostym procesem stworzenia konta oraz logowania. Zasadniczo jedynym kosztem udziału w takich procedurach będzie wydatek związany z nabyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

pytanie 11

Czym jest miniportal?
Przewidując ryzyko, iż do 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na profesjonalne i w pełni zautomatyzowane prowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego w postaci centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług mogło okazać się niemożliwe, Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowały się na udostępnienie nieodpłatnego rozwiązania o charakterze tymczasowym, które określono mianem miniPortal. Uruchomiono go w pierwszych dniach października pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Umożliwia on komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na poziomie wymaganym dla zgodności z nowymi dyrektywami UE.
Korzystać z tego narzędzia i prowadzić postępowanie z jego udziałem może każdy zamawiający posiadający skrzynki instytucji publicznej na ePUAP. Na portalu opublikowano m.in. instrukcję jego obsługi dla wykonawców, a przewiduje się dodatkowo udostępnienie w najbliższym czasie krótkich filmów instruktażowych, prezentujących najważniejsze czynności, jakie mogą podejmować wykonawcy z jego użyciem, np. szyfrowanie i składanie ofert.

pytanie 12

W jaki sposób działa miniportal?
Narzędzie dedykowane jest zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do elektronicznej komunikacji w procesie zamówień publicznych. Pozwala ono na:
 • generowanie kluczy do szyfrowania i deszyfrowania ofert,
 • komunikację między zamawiającym i wykonawcą,
 • bezpieczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Rozwiązanie oparte jest na wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP. Portal będzie funkcjonować do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego, czyli centralnej Platformy e-Zamówień.
Ze strony wykonawcy narzędzie wymaga założenia konta na platformie ePUAP w celu możliwości przesłania oferty za jej pośrednictwem. Tak więc to nowe wymaga współpracy dwóch systemów. Ta współpraca polega na tym, że:
 • ePUAP – zapewnia skrzynki odbiorcze, na które za pośrednictwem formularzy do komunikacji będą wpływały oferty i wnioski, a także umożliwia komunikację pomiędzy zamawiającym i wykonawcą oraz przechowuje zaszyfrowane oferty na skrzynce odbiorczej zamawiającego;
 • miniPortal – generuje i odpowiada za bezpieczeństwo kluczy do szyfrowania ofert, jak również udostępnia nieodpłatną aplikację do szyfrowania i deszyfrowania ofert.
Wykonawca, korzystając z mini portalu, ma możliwość przeglądania listy wszystkich zatwierdzonych przez zamawiających formularzy postępowań, jak również pobrania niezbędnych danych do złożenia ofert (ID postępowania oraz klucza publicznego wykorzystywanego do zaszyfrowania oferty).

pytanie 13

Jakie są główne ograniczenia w funkcjonalności miniportalu?
Aktualnie do formularza do składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. Zatem w celu dołączenia większej liczby dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza.
Należy pamiętać, że miniPortal nie zastępuje oficjalnych publikatorów ogłoszeń, takich jak Biuletyn Zamówień Publicznych czy Dziennik Urzędowy UE. Publikacja ogłoszeń nadal będzie dokonywana w tych miejscach, a zatem także w nich należy nadal poszukiwać ogłoszeń o zamówieniach.
Na miniPortalu nie znajdzie się również dokumentacji postępowania, np. specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ. Nadal dokumenty takie zawarte będą na profilach zamawiających (czyli na ich stronach internetowych). Natomiast w przypadku platform zakupowych zazwyczaj te informacje są jednocześnie zamieszczane zarówno na platformach, jak i równolegle na stronach internetowych zamawiających. Także formularze ofertowe – tak jak dotychczas – będą dostępne do pobrania i elektronicznego wypełnienia oraz podpisania na stronach zamawiających.
Narzędzie udostępnione przez UZP najprawdopodobniej będzie, z uwagi na niekomercyjny charakter, powszechnie stosowane przez instytucje zamawiające. Stąd już dziś, przed udziałem w postępowaniu, warto się zapoznać z podręcznikiem użytkownika.
Porównując funkcjonalności i proces ofertowania z użyciem narzędzi komercyjnych, można wskazać, że oferują one zdecydowanie bardziej automatyczny proces – m.in. w zakresie automatycznego szyfrowania bez konieczności odrębnego pobierania kluczy publicznych i korzystania z odrębnych aplikacji szyfrujących.
Dodatkowo poważnym zagrożeniem dla procesów ubiegania się o zamówienia z wykorzystaniem miniPortalu może być niestabilność ePUAP, co w przypadku np. awarii tego systemu może spowodować brak możliwości złożenia oferty, a w konsekwencji prowadzić do unieważniania postępowań ze względu na wady procesu ofertowania.

pytanie 14

W jaki sposób, składając ofertę w formie elektronicznej, bezpiecznie oznaczyć jej fragment jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
Gdy ktoś chce skorzystać z możliwości, jakie daje art. 8 ust. 3 p.z.p. (czyli zastrzeżenia informacji np. zawartych w złożonej ofercie jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa), konieczne stanie się – poza przygotowaniem odpowiedniego uzasadnienia – techniczne wyodrębnienie takich informacji, najprościej w postaci odrębnego pliku/folderu. Komercyjne rozwiązania przewidują takie narzędzia, istnieje też taka możliwość przy użyciu miniPortalu. Instrukcje użytkowników wskazują techniczny sposób skutecznej ochrony i oznaczenia takich informacji.

pytanie 15

Czy w postępowaniach unijnych będzie możliwość komunikacji z zamawiającym za pośrednictwem faksu?
Nie. Po 18 października zmianie ulega definicja pojęcia środków komunikacji elektronicznej. Wykreśla się z dopuszczalnych środków komunikacji telefaks. Zatem w postępowaniach w progach unijnych nie będzie tej możliwości już w przetargach wszczynanych po dacie wejścia w życie nowelizacji. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku postępowań krajowych zamawiający będzie mógł nadal dopuszczać komunikację faksową – aż do 2020 r.

pytanie 16

W jakiej formie należy składać oświadczenia i dokumenty w postępowaniu po 18 października?
Szczegółowe wskazówki będą zawarte w rozporządzeniach. Aktualnie procedowane są w RCL i przewidywane są do wejścia w życie z dniem wejścia w życie nowelizacji zmiany dwóch rozporządzeń do ustawy p.z.p. (tj.: rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Dz.U. poz. 1126; oraz rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych; Dz.U. poz. 1320).
Obydwa dokumenty przewidują, że m.in. dokumenty i oświadczenia, które nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem, będą mogły być składane jako „elektroniczna kopia takiego dokumentu lub oświadczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. W praktyce ma to być elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej (np. skan), które następnie zostanie potwierdzone za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej (potwierdzeniem tym ma być podpis elektroniczny).

pytanie 17

Jak będzie wyglądało otwarcie ofert po nowelizacji ustawy p.z.p.?
Odchodzą właśnie do przeszłości publiczne sesje otwarcia ofert, podczas których zamawiający okazywał stan zabezpieczenia kopert i fizycznie je otwierał. Czynności otwarcia ofert będą dokonywane z użyciem komputera. W zależności od systemu, w jakim prowadzone jest postępowanie, oferty albo automatycznie „ujawnią się” z upływem wyznaczonego dla otwarcia ofert terminu, albo też – jak w przypadku miniPortalu – zamawiający pobierze zaszyfrowane oferty z platformy ePUAP i zapisze je na swoim komputerze, a po upływie terminu otwarcia ofert miniPortal udostępni klucz prywatny do ich odszyfrowania. Dopiero za pomocą tych otrzymanych w stosownym momencie kluczy i dedykowanej aplikacji (pobranej przez zamawiającego ze strony miniPortalu) zamawiający odszyfruje oferty.

pytanie 18

W jakiej formie po 18 października będzie można składać odwołania do kio? czy tylko w formie elektronicznej?
Po nowelizacji odwołania do KIO będzie można składać w dotychczasowej formie. tj. zgodnie z art. 180 ust. 4 p.z.p. – w postaci pisemnej (papierowej) albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Trwają co prawda równolegle prace w RCL nad zmianami w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092), ale dotyczą one zasadniczo obowiązków przekazywania KIO dokumentacji postępowania na nośnikach elektronicznych. Podkreślenia wymaga, że w związku z wykreśleniem z definicji środków komunikacji elektronicznej faksu, zmiana ta będzie miała wpływ także na komunikację prowadzoną w postępowaniu odwoławczym, nawet jeżeli wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych, w tym będzie miała m.in. wpływ na sposób przekazywania przez odwołującego kopii odwołania zamawiającemu. W postępowaniach nawet o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wszczętych od 18 października br. skuteczne doręczenie kopii odwołania będzie następowało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a więc z wyłączeniem faksu.

pytanie 19

Przepisy przejściowe mówią, że nowe przepisy obowiązują dla postępowań wszczętych od 18 października. jaką jednak datę należy uznać za datę wszczęcia postępowania?
Warto mieć na uwadze, że wszczęciem postępowania np. w trybie podstawowym (tj. w przetargu nieograniczonym) jest nie data jego wysłania przez zamawiającego do Dziennika Urzędowego UE celem publikacji, ale data faktycznego jego opublikowania w oficjalnym publikatorze unijnym. Zasadniczo zgodnie z dyrektywami oraz p.z.p. nie istnieje możliwość publikacji ogłoszenia np. na stronie WWW zamawiającego czy tablicy ogłoszeń w siedzibie (czyli na poziomie krajowym) przed dniem opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE. Powyższe jest o tyle istotne, że część zamawiających nie zdaje sobie sprawy z tego mechanizmu i wydaje się im, że aby prowadzić postępowanie na dotychczasowych zasadach, wystarczy wysłać ogłoszenie do Dz.Urz. UE np. 17 października. Nic bardziej błędnego! Skutek takiego postępowania może być bardzo poważny – oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami muszą być pod rygorem ich nieważności składane w formie elektronicznej, a nie pisemnej, a w konsekwencji, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia takiego postępowania dojdzie do zawarcia umowy, jej ważność będzie zagrożona. To będzie miało szczególnie doniosłe konsekwencje w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE.