Dzisiaj rozwiązujemy kwestię budownictwa mieszkaniowego, docelowo chcemy zlikwidować użytkowanie wieczyste w ogóle – powiedział w Kielcach wiceszef MIiR Artur Soboń. Dodał, że przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność to dopiero pierwszy etap.

Wiceminister resortu inwestycji i rozwoju przypomniał w piątek, że ustawa o przekształceniu prawa wieczystego w prawo własnościowe obejmie 2,5 mln osób w całej Polsce. "Dzisiaj rozwiązujemy kwestię budownictwa mieszkaniowego, docelowo chcemy zlikwidować użytkowanie wieczyste w ogóle" – zapewnił Soboń. Dodał, że "w sądzie okręgowym w Kielcach jest około 40 tys. nieruchomości, które będą przekształcone z użytkowania wieczystego we własność".

Soboń przypomniał, że "zgodnie z Konstytucją przekształcenie prawa wieczystego w prawo własnościowe musi być odpłatne". Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty.

"Zaproponowaliśmy 60-proc. bonifikatę na gruntach Skarbu Państwa. Natomiast samorząd ma prawo udzielić bonifikaty, jaką zapisze w uchwale, od 20-krotności opłaty rocznej" – podał Soboń.

Rada Miasta w Kielcach w tym tygodniu podjęła na wniosek prezydenta miasta uchwałę, że mieszkańcy stolicy regionu świętokrzyskiego będą mogli z mocy prawa nabywać prawo własności do swoich mieszkań, domów i gruntów. Radni zadecydowali, że przy jednorazowej opłacie bonifikata wyniesie 60 proc.

"Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom i deklaruję w imieniu prezydenta Wojciecha Lubawskiego, że po 1 stycznia 2019 roku będziemy prowadzić takie działania, aby wszyscy zainteresowani mogli jak najszybciej skorzystać z tej ustawy" – powiedział podczas konferencji sekretarz miasta Janusz Koza.

Blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Na mocy ustawy samorządy będą mogły waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.