Gdy nieruchomość ma jednego właściciela, rozgraniczenie między działkami ewidencyjnymi w trybie art. 153 kodeksu cywilnego nie jest możliwe – orzekł Sąd Najwyższy.
Kanwą sprawy był konflikt użytkowników wieczystych działek umiejscowionych na terenie należącym do Skarbu Państwa. Gdy jeden z podmiotów wystąpił o rozgraniczenie nieruchomości (czemu przeciwstawiał się drugi), zajmujący się sporem sąd powziął wątpliwość prawną. Zauważył bowiem, że mamy do czynienia z wyodrębnionymi ewidencyjnie działkami, stanowiącymi przedmiot odrębnych praw rzeczowych, tj. użytkowania wieczystego, jednak należą one do tego samego właściciela. Nie jest zatem jasne, czy w ogóle istnieją dwie nieruchomości podlegające rozgraniczeniu w rozumieniu art. 153 k.c. W efekcie sąd zdecydował się zadać Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego samego podmiotu – Skarbu Państwa?
SN uznał, że nie. W wydanej uchwale wyjaśnił, że użytkownik wieczysty nie może żądać rozgraniczenia sąsiadujących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste różnym osobom, jeżeli nieruchomości te stanowią własność tego samego właściciela. W takiej sytuacji rozgraniczenie w trybie art. 153 k.c. nie jest możliwe.

ORZECZNICTWO

Uchwała Sądu Najwyższego z 19 października 2018 r., sygn. akt III CZP 115/17.