Całkowita lub częściowa utrata słuchu nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy; wyjątkiem są uprawnienia w kategoriach C i D. Tak wynika z nowego rozporządzenia ministra zdrowia.
Resort skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Musi być ono wydane ze względu na konieczność dostosowania przepisów do ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1098), zgodnie z którą osoby niesłyszące mogą prowadzić samochody.
Projekt dotyczy także innych aspektów związanych z badaniami kierowców. Jeden z nowych przepisów odnosi się do ich powtarzania. Wskazano w nim 30-dniowy termin, w jakim należy przeprowadzić ponowne badanie – w przypadku takiego wniosku. Po nim orzeczenie wydane przez uprawnionego lekarza staje się ostateczne. Zmiana ma położyć kres umyślnemu niestawianiu się na badania lekarskie przede wszystkim przez osoby, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach