Notyfikowanie przez Wielką Brytanię zamiaru opuszczenia struktur Unii Europejskiej nie stanowi przeszkody w wydaniu temu państwu osób, wobec których wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Do takich wniosków doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Sprawa dotyczyła aresztowanego w Irlandii, którego wydania na podstawie ENA domaga się wchodząca w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandia Północna. Oskarżony sprzeciwił się przekazaniu go do Wielkiej Brytanii z uwagi na kwestie wynikające z wystąpienia tego państwa z UE.
Rozpatrując jego sprawę High Court w Irlandii powziął wątpliwość co do stosowania ENA w sytuacji, gdy na skutek brexitu nie jest jasne, jakie zostaną zawarte umowy dwustronne pomiędzy UE a Wielką Brytanią, dlatego skierował pytania prejudycjalne do TSUE.
Reklama
Wyjaśnienia wymagała kwestia, czy wobec notyfikacji zamiaru opuszczenia Unii inne państwo członkowskie powinno odmówić przekazania do Zjednoczonego Królestwa osoby, której dotyczy ENA, i to nawet w sytuacji, gdy przekazanie jest z innych względów obowiązkowe.
W odpowiedzi TSUE stwierdził, że dopóki państwo wydania ENA jest członkiem UE, należy stosować przepisy o ENA. Trybunał przypomniał, że w świetle zasady wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi wykonanie nakazu stanowi zasadę, a odmowa – wyjątek, który powinien być interpretowany w sposób ścisły.
TSUE uznał, że notyfikowanie zamiaru opuszczenia wspólnoty na podstawie art. 50 Traktatu o UE nie skutkuje zawieszeniem stosowania w tym państwie członkowskim prawa Unii i obowiązuje ono aż do rzeczywistego opuszczenia przez nie Unii.
Wyrok TSUE nie oznacza jednak, że po faktycznym brexicie pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi krajami Wspólnoty nie będą stosowane przepisy o Europejskim Nakazie Aresztowania. Najprawdopodobniej zostanie to uregulowane w ramach nowych umów międzynarodowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. Norwegii czy Szwajcarii, które nie należą do UE, lecz stosują przepisy o ENA.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 września br. w sprawie C-327/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia