Przedsiębiorstwo realizujące zamówienia publiczne nie będą na razie musiały wystawiać takich elektronicznych dokumentów. Jeśli się jednak na to zdecydują, to administracja będzie zobligowana do ich przyjmowania.Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwach publiczno-prywatnych. Zgodnie z nim od 18 kwietnia 2019 r. wszystkie instytucje udzielające zamówień powyżej 30 tys. euro będą musiały przyjmować od wykonawców e-faktury. W przypadku zamówień poniżej wspomnianego progu oblig ten zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. Sami przedsiębiorcy nie będą jednak na razie zobowiązani do wystawiania e-faktur. Początkowo rząd zakładał nałożenie na nich takiego obowiązku po dwóch latach obowiązywania ustawy, ale ostatecznie wycofał się z tego pomysłu.
Bezpośrednim powodem wprowadzenia nowych przepisów jest wdrożenie dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przejęło prace nad projektem, dostrzega jednak wiele jego pozytywów. Z jednej strony są to duże oszczędności zarówno po stronie przedsiębiorców wystawiających faktury, jak i przyjmującej je administracji publicznej. Chodzi nie tylko o koszty ich druku, ale i wysyłki, a także ręcznego wprowadzania danych do komputerów. Z drugiej zaś, e-faktury pozwalają unikać błędów i ułatwiają kontrolę, co pozwala na eliminację nadużyć.
Zamawiający będą mieli obowiązek przyjmowania e-faktur ustrukturyzowanych, czyli takich, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Ich wysyłanie i przyjmowanie ma się odbywać za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Zamawiający muszą założyć na nim konto przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej e-faktury. Uczestnictwo MPiT w międzynarodowym stowarzyszeniu OpenPEPPOL zapewni zgodność standardów z siecią wzajemnie połączonych systemów teleinformatycznych w całej UE.
Ustawa nałoży na zamawiających obowiązek przyjmowania e-faktur. Możliwe jednak będzie przesyłanie za pośrednictwem platformy także innych ustrukturyzowanych dokumentów, o ile obydwie strony wyrażą na to zgodę. System będzie więc mógł być wykorzystywany także do wystawiania noty korygującej, noty księgowej czy potwierdzenia dostawy.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów