Podczas gdy w parlamencie trwają prace nad ustawą mającą uregulować działalność kancelarii odszkodowawczych, właśnie nałożono karę na jeden z takich podmiotów. Tym razem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie Manufaktury z Wrocławia.
Stwierdził w niej, że kancelaria naruszała zbiorowe interesy konsumentów poprzez stosowanie niedozwolonych klauzul. Po pierwsze we wzorach umów, w których w imieniu klienta zobowiązywała się do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli, zastrzegała, że klient nie może wypowiedzieć kontraktu.
Tymczasem art. 746 par. 3 kodeksu cywilnego stanowi, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Zgodnie z orzecznictwem sądowym jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i w związku z tym strony stosunku prawnego nie mogą odmiennie określić w umowie swoich praw i obowiązków.
Drugie naruszenie polegało na tym, że Manufaktura zamieszczała w swoich umowach ceny netto, a nie brutto. Jak podkreśla UOKiK, każdy przedsiębiorca musi informować o cenie ostatecznej, która uwzględnia podatki.
Z tego powodu urząd nałożył na spółkę karę w wysokości 10 tys. zł. Kwota nie jest wysoka, ale trzeba pamiętać, że wysokość kar nakładanych przez regulatora uzależniona jest od wysokości obrotu. UOKiK wziął też pod uwagę okoliczności łagodzące: po wszczęciu postępowania spółka zaniechała stosowania klauzul abuzywnych. Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ Manufaktura złożyła od niej odwołanie.
– Działalność kancelarii odszkodowawczych jest istotna szczególnie dla tych konsumentów, których nie stać na usługi profesjonalnych radców prawnych czy adwokatów. Często zakłady ubezpieczeniowe stwarzają trudności osobom chcącym dochodzić swoich roszczeń samodzielnie. Zdarzają się odmowy wypłaty odszkodowań lub ich zmniejszanie. Przeciętny konsument nie ma ani fachowej wiedzy, ani doświadczenia w takich sprawach – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Dodając jednocześnie, że popiera zainicjowane przez Senat prace nad uregulowaniem tego segmentu rynku.
UOKiK pozytywnie ocenia m.in. pomysł wprowadzenia maksymalnego wynagrodzenia za usługi kancelarii odszkodowawczych czy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Z uwagi na to, że często kontrakty z kancelariami odszkodowawczymi zawierane są w szpitalach, w projekcie przewidziano, iż 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy biegnie dopiero od momentu wyjścia klienta z lecznicy.