Prawa własności przemysłowej są ważnym instrumentem, dzięki któremu przedsiębiorca może zabezpieczyć swoje interesy. Jakie działania musi on jednak podejmować, żeby taka ochrona prawna była skuteczna również w dłużej perspektywie?ikona lupy />
Przemysław Walasek adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing / Dziennik Gazeta Prawna
Do praw własności przemysłowej zalicza się m.in. prawa ochronne na znaki towarowe, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy też patenty danego przedsiębiorcy. Warto jednak pamiętać, że samo uzyskanie prawa nie jest wystarczające. Trzeba jeszcze odpowiednio zadbać o jego utrzymanie. W praktyce wiąże się to zazwyczaj z koniecznością regularnego uiszczania opłat związanych z udzielonym prawem.
Przykładowo, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego udziela się na 25 lat. Tym niemniej opłaty za ochronę trzeba uiszczać w odniesieniu do kolejnych, 5-letnich okresów ochrony. Z kolei prawa ochronnego na znak towarowy udziela się na okres dziesięcioletni. Przy czym może ono zostać przedłużone na kolejne takie okresy. Jednak to również wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty. Co prawda przepisy przewidują pewien margines elastyczności, czyli możliwość uiszczenia opłaty w ciągu sześciu miesięcy po terminie lub możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu. Nie zmienia to jednak faktu, że niezapłacenie w wymaganym czasie jest bardzo ryzykowne i może prowadzić do wygaśnięcia danego prawa.
Nie wszyscy przedsiębiorcy pamiętają o terminowym uiszczaniu opłat, zwłaszcza w przypadku długich, dziesięcioletnich terminów okresów ochronnych obejmujących znaki towarowe. Dlatego w praktyce dochowywanie terminów dokonania zapłaty często zlecane jest profesjonalnym pełnomocnikom. Wiąże się to jednak z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez przedsiębiorcę.
Warto zatem odnotować, że przygotowywana jest w tym zakresie istotna z praktycznego punktu widzenia zmiana. Trwają bowiem prace nad nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776). Nowe regulacje m.in. zobowiążą Urząd Patentowy do informowania podmiotów uprawionych o zbliżającym się terminie uiszczania opłat.