Projekt noweli Prawa własności przemysłowej, który ma dostosować obowiązujące w Polsce normy ws. znaków towarowych do standardów Unii Europejskiej, opublikowano w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt jest autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak wskazano w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów, zmiana ustawy Prawo własności przemysłowej jest podyktowana "koniecznością dostosowania obowiązujących norm dotyczących znaków towarowych do standardów przyjętych w Unii Europejskiej, określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Dodano, że nowe rozwiązania zmierzają do ujednolicenia podstawowych przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych państw członkowskich oraz znaków towarowych UE, przewidzianych w rozporządzeniu nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Jak czytamy, rozwiązania zawarte w projekcie przewidują nowe korzyści dla przedsiębiorców, a w szczególności: odejścia od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie, prowadzące do odformalizowania sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego oraz do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy R. Nowe prawo przewiduje też "wprowadzenie obowiązku informacyjnego Urzędu Patentowego RP w zakresie zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony znaku towarowego".