Wójt namawia podległego mu pracownika, aby kandydował do rady gminy. Czy może on stanąć do takich wyborów.
Kandydować może, kłopot pojawia się w sytuacji, gdy zostanie radnym. Tych bowiem dwóch funkcji nie można łączyć. Właściwsze jest pytanie, z jakimi zajęciami nie można łączyć mandatu radnego. Przepisy są bowiem sformułowane tak, że wskazują, czego nie może robić dany obywatel jako radny, a nie jako urzędnik.
Przede wszystkim z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał mandat. Analogiczne rozwiązania funkcjonują na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim. Radny nie może także pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu taka osoba musi złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów. Niezłożenie wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
Wójt nie może powierzyć radnemu wykonywania pracy także na podstawie umowy cywilno-prawnej. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź własną działalnością gospodarczą. Wreszcie radni nie mogą prowadzić działalności na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu. Jeżeli przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radny prowadził taką działalność, to jest obowiązany do zaprzestania w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania.
Zatem jeśli chodzi o urzędników samorządowych, zakaz rozpatrywany jest z perspektywy tego, czego nie może radny, a nie urzędnik. Niemniej, z analizy tego zakazu nieco od drugiej strony, wynika, że nie można być pracownikiem w urzędzie gminy, powiatu lub województwa, w którym zostało się wybranym radnym. W odniesieniu do urzędników w służbie cywilnej zakaz jest dużo prostszy. Członek korpusu nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Z kolei w ustawie o pracownikach urzędów państwowych w ogóle nie ma zakazu w tym zakresie.