Zdaniem samorządów taki efekt może przynieść specustawa dotycząca likwidacji gminy Ostrowice.
Problem został wczoraj podniesiony przez stronę samorządową, gdy w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dotarliśmy do pisma, które interweniujący w tej sprawie Związek Miast Polskich (ZMP) złożył na ręce ministra Joachima Brudzińskiego.
W czym tkwi problem? Ustawa z 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w woj. zachodniopomorskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1432) powstała z myślą o likwidacji tego bankruta, ale niesie konsekwencje dla innych jednostek w kraju. Wprowadza bowiem zmianę w art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994). Zgodnie z nią „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady” (do tej pory działo się to również w ciągu 7 dni, ale po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów). W tym samym terminie wójt powinien objąć obowiązki z chwilą złożenia ślubowania wobec rady na sesji.
Reklama
Koniec kadencji samorządów wypada 16 listopada, więc termin pierwszej sesji nowej rady przypada między 17 a 23 listopada. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 21 października. Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ogłosi zbiorcze wyniki w ciągu tygodnia, sesja, na której wójt wybrany w I turze złoży ślubowanie, powinna być zwołana między 29 października a 4 listopada. Ślubowanie wójtów wybranych w II turze odbędzie się od 6 do 13 listopada (jeśli PKW poda wyniki po jednym dniu).
Zdaniem ZMP oznacza to, że wszyscy wójtowie będą musieli złożyć ślubowanie wcześniej, niż przypada pierwszy możliwy termin zwołania nowo wybranej rady gminy.

Reklama
– Doprowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w której dla zaprzysiężenia wójta konieczne będzie zwołanie sesji starej rady w terminie przypadającym po wyborach do rad gmin, ale przed upływem kadencji – stwierdza ZMP.
Ale to niejedyny problem. Kadencja wójta kończy się z dniem zakończenia urzędowania rady gminy. Nowo wybrany wójt obejmie więc urząd z dniem złożenia ślubowania, które nastąpi przed upływem kadencji starego włodarza.
– Doprowadzi to do sytuacji, gdy dwaj wójtowie równocześnie będą pełnić swoje obowiązki – wskazuje ZMP i prosi MSWiA o pilną nowelizację ustawy o samorządzie gminnym.
Strona rządowa sprawiała wrażenie zaskoczonej tą sprawą. Jest jednak szansa, że problem zostanie rozwiązany.
– Gdy są wątpliwości, najwyższym organem właściwym w sprawach wyborczych jest PKW. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego zapowiedziała, że sprawa będzie wyjaśniona – skomentował Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. ©℗