Zdaniem samorządów taki efekt może przynieść specustawa dotycząca likwidacji gminy Ostrowice.
Problem został wczoraj podniesiony przez stronę samorządową, gdy w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dotarliśmy do pisma, które interweniujący w tej sprawie Związek Miast Polskich (ZMP) złożył na ręce ministra Joachima Brudzińskiego.
W czym tkwi problem? Ustawa z 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w woj. zachodniopomorskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1432) powstała z myślą o likwidacji tego bankruta, ale niesie konsekwencje dla innych jednostek w kraju. Wprowadza bowiem zmianę w art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994). Zgodnie z nią „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady” (do tej pory działo się to również w ciągu 7 dni, ale po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów). W tym samym terminie wójt powinien objąć obowiązki z chwilą złożenia ślubowania wobec rady na sesji.
Koniec kadencji samorządów wypada 16 listopada, więc termin pierwszej sesji nowej rady przypada między 17 a 23 listopada. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 21 października. Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ogłosi zbiorcze wyniki w ciągu tygodnia, sesja, na której wójt wybrany w I turze złoży ślubowanie, powinna być zwołana między 29 października a 4 listopada. Ślubowanie wójtów wybranych w II turze odbędzie się od 6 do 13 listopada (jeśli PKW poda wyniki po jednym dniu).
Zdaniem ZMP oznacza to, że wszyscy wójtowie będą musieli złożyć ślubowanie wcześniej, niż przypada pierwszy możliwy termin zwołania nowo wybranej rady gminy.
– Doprowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w której dla zaprzysiężenia wójta konieczne będzie zwołanie sesji starej rady w terminie przypadającym po wyborach do rad gmin, ale przed upływem kadencji – stwierdza ZMP.
Ale to niejedyny problem. Kadencja wójta kończy się z dniem zakończenia urzędowania rady gminy. Nowo wybrany wójt obejmie więc urząd z dniem złożenia ślubowania, które nastąpi przed upływem kadencji starego włodarza.
– Doprowadzi to do sytuacji, gdy dwaj wójtowie równocześnie będą pełnić swoje obowiązki – wskazuje ZMP i prosi MSWiA o pilną nowelizację ustawy o samorządzie gminnym.
Strona rządowa sprawiała wrażenie zaskoczonej tą sprawą. Jest jednak szansa, że problem zostanie rozwiązany.
– Gdy są wątpliwości, najwyższym organem właściwym w sprawach wyborczych jest PKW. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego zapowiedziała, że sprawa będzie wyjaśniona – skomentował Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. ©℗