Prokuratoria będzie wykonywać zastępstwo procesowe w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł.
Prokuratoria Generalna będzie zastępować Skarb Państwa we wszystkich sprawach rozpoznawanych przez sądy okręgowe w I instancji. Zastępstwo procesowe ma być wykonywane do czasu zakończenia sprawy. Takie rozwiązania zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którego drugie czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.
Prokuratoria Generalna będzie więc wykonywać - co do zasady - zastępstwo procesowe w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł. Przyjęcie takiego rozwiązania nie tylko pozwoli rozszerzyć zakres zadań Prokuratorii Generalnej, ale także wyeliminuje występujące obecnie wątpliwości interpretacyjne związane ze zmianą wartości przedmiotu sprawy w toku postępowania czy też współuczestnictwem procesowym.
Wyjątek stanowi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i stwierdzenia zasiedzenia. Takie sprawy są rozpoznawane przez sądy rejonowe bez względu na wartość przedmiotu sprawy. Mają jednak niezwykle istotne znaczenie dla Skarbu Państwa. Dlatego zachowano rozwiązanie dotychczasowe, zgodnie z którym Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe w tych sprawach - mimo że nie są one rozpoznawane w I instancji przez sądy okręgowe, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przewyższa 1 mln zł.
Prokuratoria uzyska także dostęp do tajemnic prawnie chronionych, niezbędnych do wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa.