Dziś (27 listopada) zmieniają się zasady zastępowania państwa przed sądami. Szersze uprawnienia w tym zakresie otrzyma Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. To skutek wchodzącego dziś w życie rozporządzenia w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami.

Nowe przepisy przewidują, że wszystkie podmioty, które będą posiadały informacje na temat sprawy Skarbu Państwa, powinny przekazać je Prokuratorii Generalnej. Mogą one to uczynić z własnej inicjatywy lub na wniosek Prokuratorii. Przekazywane informacje powinny zawierać dodatkowo dowody i dokumenty związane z daną sprawą oraz terminy procesowe. Wniosek o przejęcie zastępstwa procesowego powinien także wskazywać okoliczności przemawiających za tym, że ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa wymaga przejęcia zastępstwa procesowego przez Prokuratorię Generalną.

W toku postępowań sądowych, w których Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa, podmiot współdziałający, oprócz dokumentów i dowodów czy informacji mających znaczenie dla toczącej się sprawy, powinien przekazać także swoje stanowisko w danej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych (Dz.U. z 2009 r. nr 190, poz. 1477).