Od 3 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Jakie znaczenie mają te zmienione regulacje dla przedsiębiorców zamierzających np. ustalić prawa do patentu lub korzystania z wynalazku.
Nowe unormowania zawarte są w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 1 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 18 czerwca 2018 r. poz. 1169). Głównym celem zmian jest podwyższenie stawek minimalnych tych opłat do poziomu analogicznych należności za czynności wykonywane przez adwokatów i radców prawnych. Wspomniane rozporządzenie dotyczy opłat w sprawach cywilnych oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dodatkowo wprowadzono zupełnie nowe regulacje określające wysokość stawek w postępowaniu egzekucyjnym, likwidując w ten sposób dolegliwą – w dotychczasowej praktyce – lukę prawną.
Omawiając znaczenie nowych przepisów wykonawczych warto przypomnieć art. 13 ust. 1 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1314 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem opłaty za czynności rzeczników patentowych wykonujących zawód w kancelariach patentowych i zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem (przedsiębiorcą). Przy czym, począwszy od wejścia w życie nowelizacji tej ustawy w 2017 r., strony mogą się umówić na wynagrodzenie poniżej obowiązujących stawek minimalnych. Jednocześnie należy pamiętać, że wysokość stawek wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu służy ustalaniu i zasądzaniu przez sąd lub właściwe organy kosztów zastępstwa w postępowaniach z udziałem rzeczników patentowych. Tym samym przepisy rozporządzenia wyznaczają limit, do którego strona wygrywająca dany spór – np. przedsiębiorca – może liczyć na odzyskanie części kwot zainwestowanych w obsługę prawną świadczoną przez rzecznika patentowego. A zmiana jest zasadnicza, np. stawki w sprawach cywilnych o określonej wartości przedmiotu sporu podwyższono o 50 proc.
Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing