Postępowania w sprawach o przyznanie 500 zł czy zasiłku na dziecko nie będą wyłączone z konieczności informowania składających wnioski o zbieraniu i przetwarzaniu ich danych osobowych.
Mimo że od 28 maja obowiązują przepisy dotyczące RODO, to cały czas trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Przewiduje on nowelizację ponad stu aktów prawnych, tak aby odpowiadały wymogom wynikającym z unijnych przepisów. Wśród nich znajdują się m.in. ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz o pomocy uprawnionym do alimentów (Fundusz Alimentacyjny). W ich przypadku projekt zawierał istotną zmianę dotyczącą realizacji obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO. Zgodnie z nim osoby, których danych są zbierane i przetwarzane, czyli rodzice wnioskujący o świadczenia, powinni otrzymać informację m.in. kto, w jakim celu oraz czasie będzie je gromadził.
Wspomniany projekt miał jednak zwolnić gminy z obowiązku informacyjnego w tym właśnie zakresie, do czego podstawę daje art. 23 RODO. Ten przepis pozwala bowiem ograniczyć stosowanie art. 13 i 14 rozporządzenia przez państwa członkowskie wobec konkretnych regulacji, o ile w stopniu niezbędnym i proporcjonalnym służy to celom wskazanym w art. 23. W uzasadnieniu podkreślano, że konieczność spełniania obowiązku informacyjnego w sytuacji, gdy do gmin wpływa kilka milionów wniosków o świadczenia na dzieci w ciągu roku, będzie nadmiernym obciążeniem biurokratycznym oraz może stanowić przeszkodę do szybkiego i płynnego prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie ich przyznania. Tym samym wyłączenie tego wymogu w sprawach o świadczenia będzie służyć ogólnemu interesowi Polski, zwłaszcza z punktu widzenia kwestii budżetowych i zabezpieczenia społecznego, czyli spełnia jedną z przesłanek wymienionych w art. 23.
Tyle że w najnowszej wersji projektu ustawy, która przeszła etap konsultacji resortowych oraz społecznych i została skierowana do rozpatrzenia przez komisję prawniczą Rządowego Centrum Legislacyjnego, wykreślono regulacje, które miały zwalniać z obowiązku informacyjnego przy świadczeniach.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapytane przez DGP o powody odejścia od pierwotnie zaproponowanego rozwiązania wyjaśnia, że stało się tak na skutek ustaleń poczynionych z Ministerstwem Cyfryzacji. Resorty wspólnie uznały, że w stosunku do trzech wymienionych na początku ustaw wyłączenie obowiązku informacyjnego nie jest jednak środkiem proporcjonalnym do celów wskazanych w art. 23 RODO.
– Trochę szkoda, że tak się stało, bo rezygnacja z tego wymogu byłaby dla nas ułatwieniem, zwłaszcza że świadczenia na dzieci są przyznawane na wniosek i osoby wiedzą, w jakim celu dane są przetwarzane – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Katowicach.
Etap legislacyjny

Projekt ustawy po konsultacjach