Resort rodziny nie planuje zmiany przepisów, która umożliwiałaby dorosłym dzieciom wystąpienie z powództwem o oddalenie alimentów na rodzica. Dzięki temu mogłyby skorzystać z prawa do uchylenia się od płacenia za jego pobyt w domu pomocy społecznej (DPS).
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS). Jest ona związana z wątpliwościami, jakie pojawiły się po przedstawieniu projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Przewiduje ona m.in. zmiany w art. 64 dotyczące zwalniania z odpłatności za pobyt w DPS dorosłych dzieci czy wnuków w przypadkach, gdy ich rodzic, babcia lub dziadek, nienależycie wywiązywał się ze swoich obowiązków, np. stosował przemoc, zaniedbywał je lub porzucił. Projekt zakłada, że obecny katalog zwolnień będzie rozszerzony o dwie okoliczności. Pierwsza z nich to sytuacja, gdy osoba zobligowana do płacenia przebywała w rodzinie zastępczej lub domu dziecka, a jej rodzicowi została ograniczona władza rodzicielska. Natomiast druga wiąże się posiadaniem przez nią wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie alimentów na rzecz seniora kierowanego lub przebywające go w DPS.
Rozwiązania te mają sprawić, by większa grupa dorosłych dzieci nie była zmuszana do płacenia za wyrodnych rodziców. Jednak w praktyce może się to okazać trudne zwłaszcza w odniesieniu do uchylania się od płacenia na podstawie wyroku oddalającego alimentację. Jest to związane z tym, że dorosłe dziecko często nie dysponuje takim orzeczeniem, a z powództwem w tej sprawie musi wystąpić sam rodzic. Federacja postanowiła więc zapytać MRPiPS, czy zamierza wprowadzić taką zmianę przepisów, która pozwoli osobom zobligowanym do płacenia uzyskać wyrok oddalający obowiązek alimentacyjny względem rodzica, np. poprzez złożenie pozwu do sądu w tej sprawie.
Resort jednak jasno wskazuje, że zmiana art. 64 ustawy o pomocy społecznej nie zakłada tego, że wyrok oddalający alimentację będzie wydawany z powództwa osoby płacącej za pobyt członka rodziny w DPS. Dodaje, że uprawnienie do wytoczenia sprawy o alimenty jest regulowane przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w tym zakresie nie są proponowane żadne zmiany.
– Potwierdziły się nasze obawy, że nowy przepis może stać się martwym rozwiązaniem. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że rodzic, który w przeszłości krzywdził dziecko, będzie chciał teraz występować do sądu o oddalenie alimentacji – zauważa Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący PFZPSiPS.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy