Wyjeżdżając na wakacje, pozostawiamy bez opieki dom i zawarty w nim dobytek. Ba, snując plany na najbliższe dni, zawiadamiamy cały świat na portalach.
Czujne oko sąsiada w takim przypadku to za mało. Poczucie bezpieczeństwa poprawić może wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Tu niezwykle ważną kwestią jest prawidłowe określenie sumy ubezpieczenia, od której będzie zależała wysokość składki, ale przede wszystkim wysokość ewentualnego odszkodowania na wypadek kradzieży czy kataklizmu. Taka suma powinna odzwierciedlać wartość odtworzeniową chronionych przedmiotów.

Od powietrza, ognia, głodu i wojny…

Asekuracja może mieć wiele wariantów i zakresów, choć najpełniejsze zabezpieczenie daje polisa, w której przewidziano wszystkie możliwe okoliczności, czyli:
 • wszelkie zdarzenia losowe, jak np. ogień, uderzenie pioruna, działanie dymu i sadzy, nadmierne opady, powódź, zalanie, działanie śniegu i lodu, gradu, huraganu, szkody spowodowane osuwaniem się ziemi, zapadaniem się ziemi, lawiną (śniegową lub błotną), uderzeniem pojazdu, upadkiem drzewa, masztów czy słupów energetycznych, eksplozją, trzęsieniem ziemi, hukiem ponaddźwiękowym czy upadkiem samolotu;
 • awarie techniczne, jak np. przepięcia w sieci energetycznej (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie komputera albo przerwa w dostawie prądu spowoduje, że wyginą rybki w akwarium) czy instalacji wodnych, które spowodują zalanie mieszkania;
 • celowe działanie innych osób, jak kradzież z włamaniem, dewastacja (np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno), ale też napaść i kradzież na ulicy;
 • przypadkowe działanie innych osób (np. uszkodzenie mebli podczas przeprowadzki);
 • szkody wywołane przez akcję ratowniczą (np. straż pożarna wyważy drzwi, wybije okno, zaleje mieszkanie);
 • szkody wywołane przez nieumyślne działanie domowników (ktoś trzaśnie drzwiami i zbije szybę, ktoś nie zamknie okna i przeciąg spowoduje zniszczenia, dziecko, bawiąc się zniszczy cenny przedmiot).
Na te wszystkie okoliczności ubezpieczyć można zarówno trwałe wyposażenie domu lub mieszkania, jak i przechowywane w nim przedmioty, łącznie z gotówką, kosztownościami, a nawet zgromadzone zapasy żywności.

Asysta fachowca

W cenie dobrego ubezpieczenia domu zawiera się też pakiet podstawowych usług assistance. Na koszt i przy pomocy pracowników towarzystwa można wezwać hydraulika, szklarza, elektryka czy ślusarza, ale też np. informatyka, który usunie wirusy albo naprawi system operacyjny. Assistance może obejmować także pobyt w hotelu, gdy dom nie nadaje się do zamieszkania, transport do hotelu lub lokalu zastępczego, dozór dóbr przez firmę ochroniarską, przechowanie ocalałych rzeczy po szkodzie, dezynsekcja i deratyzacja, pomoc psychologa, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi i wiele innych.

Odpowiedzialność cywilna

Stałym elementem ubezpieczenia domu lub mieszkania jest OC w życiu prywatnym. Dotyczy ono szkód poczynionych innym osobom zarówno w domu, jak i poza nim. Towarzystwo asekuracyjne przejmie odpowiedzialność wobec poszkodowanych jeśli – dla przykładu –ktoś poślizgnie się na nieodśnieżonym chodniku i zrobi sobie krzywdę, dziecko piłką zbije okno sąsiada, drzewo przewróci się na cudzy samochód itp. W rozszerzonych wariantach ubezpieczeniem można objąć także szkody poczynione przez zwierzęta domowe albo przez domowników używających wypożyczonego sprzętu turystycznego. OC zawarte w polisie mieszkaniowej działa na terenie Polski, ale można rozszerzyć je również na pobyt za granicą.

Pomoc prawnika

Rozszerzenie ubezpieczenia domu o ochronę prawną zapewni pomoc w wielu kłopotliwych sytuacjach w życiu codziennym. Prawnicy ubezpieczyciela mogą wskazać właściwą drogę postępowania, przygotują wzory pism, a towarzystwo asekuracyjne pokryje koszty opinii prawnych, wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, opłaty sądowe. Na pomoc można liczyć, dochodząc odszkodowania za szkody poczynione na własnym majątku, gdy ktoś zażąda zadośćuczynienia, ale też np. jeśli pracodawca będzie zwlekał z wypłatą wynagrodzenia, internetowy sprzedawca okaże się oszustem albo ktoś w sposób nieuprawniony wykorzysta dane osobowe i w wielu innych przypadkach.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Wreszcie do polisy mieszkaniowej należeć może także ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie należy się domownikom, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel pokryje też koszty leczenia, rehabilitacji, a niepełnosprawnemu pomoże przystosować się do nowych warunków życia.
Nieruchomości na cmentarzu
W ramach ubezpieczenia domu możesz zawrzeć także ubezpieczenie… nagrobków bliskich. Nagrobki i grobowce można ubezpieczyć na okoliczność:
 • zdarzeń losowych (powódź, wichura, itp.),
 • dewastacji, czyli celowego działania wandali,
 • kradzieży elementów dekoracyjnych,
 • uszkodzenia podczas akcji ratowniczej (np. straż pożarna uszkodzi nagrobek w czasie uprzątania zwalonego drzewa),
 • uszkodzenia podczas prac porządkowych lub kamieniarskich,
 • zniszczeń dokonanych przez zwierzęta.