Świadczenie z programu „Dobry start” nie może być zajęte na pokrycie długów rodzica. Nie będzie też wliczane do dochodu przy wnioskowaniu o inne formy wsparcia, np. z pomocy społecznej.
Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach rządowego wsparcia każdy rodzic będzie mógł już od 1 lipca ubiegać się o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem przez jego dziecko nauki w szkole od 1 września br. (pieniądze przysługują też na dzieci w pieczy zastępczej).
Część opiekunów, wobec których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, zastanawia się, czy przyznane im świadczenie nie zostanie przez niego zabrane. Jak informuje resort rodziny, 300 zł na wyprawkę szkolną nie podlega egzekucji i nie może być zajęte przez komornika (analogiczna zasada obowiązuje w przypadku innych świadczeń na dzieci). Niemniej, aby uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku gdy egzekucja jest prowadzona z rachunku bankowego, takie osoby nie powinny wybierać formy wypłaty świadczenia na to właśnie konto. Lepiej, aby w porozumieniu z gminną jednostką odpowiadającą za przyznanie 300+ (najczęściej jest nim ośrodek pomocy społecznej) ustaliły inny sposób ich wypłacenia niż na rachunek, np. przekazem pocztowym.
Kolejna kwestia budząca wątpliwości rodziców dotyczy tego, czy nowe świadczenie będzie zwolnione od podatku oraz czy będzie traktowane jako dochód przy ubieganiu się o inne formy pomocy finansowej. MRPiPS tłumaczy, że od 300 zł nie będzie odprowadzany podatek, a pieniądze te nie będą wliczane do kryterium dochodowego w innych systemach wsparcia, w tym pomocy społecznej.
Wreszcie niektórzy opiekunowie zastanawiają się, czy we wniosku o świadczenie mogą do jego wypłaty podać konto swojego dziecka. Resort wyjaśnia, że wnioskujący może wskazać dowolny numer rachunku, na który zostaną przekazane środki. Co istotne, na formularzu może podać tylko jedno konto do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci, na które ubiega się o ich przyznanie. Ministerstwo dodaje, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. To oznacza, że nawet jeśli rachunek dla małoletniego został założony, a rodzic zdecyduje, że na nie będzie przekazane świadczenie z programu, to i tak on sam będzie dysponował znajdującymi się na nim pieniędzmi.
Ponadto MRPiPS przypomina, że 300 zł należy się wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program „Dobry start” nie obejmuje więc osób uczęszczających do szkół policealnych i dla dorosłych oraz studentów.