Naczelna Rada Adwokacka na ostatnim posiedzeniu plenarnym uchyliła uchwałę zgromadzenia izby adwokackiej w Warszawie, która wzywała do wnioskowania o wyłączenie sędziów wybranych przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
Wątpliwości członków NRA wzbudził ostatni akapit dokumentu przyjętego przez stołeczny organ samorządu zawodowego 21 kwietnia 2018 r.: „Podtrzymując swój sprzeciw wobec niekonstytucyjnych rozwiązań ustawowych, apelujemy do pełnomocników procesowych, w przypadku gdyby tzw. Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczyła we wskazaniu Prezydentowi kandydatów na sędziów, o składanie wniosków o wyłączenie wybranych sędziów każdorazowo przy orzekaniu przez nich w konkretnych sprawach. Wnioski te będą zgodnie z obowiązującymi procedurami rozstrzygać sędziowie dotychczasowi. Tym samym zapobiegniemy praktycznym skutkom niekonstytucyjnych ustaw i zabezpieczymy istotne interesy klientów zagrożone orzekaniem przez osoby, które nie dają gwarancji niezawisłego działania oraz których rozstrzygnięcia mogą być kwestionowane ze względu na nielegalność wyboru”.
Uchwała od razu wywołała wiele kontrowersji – pojawiły się głosy wzywające NRA do jak najszybszego jej uchylenia. Zarzucano jej polityczny charakter (o jej przyjęcie wnioskował mec. Roman Giertych) oraz odczytywano jako zachęcanie adwokatów do działań sprzecznych z prawem. To, że kandydatura danego sędziego została wskazana prezydentowi przez KRS, której sposób wyboru budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, nie jest bowiem przesłanką wyłączenia od orzekania. Możliwości takiej nie przewiduje ani procedura cywilna, ani karna.
Naczelna Rada Adwokacka wskazała, że wyłącznym powodem uchylenia uchwały jest właśnie sugerowanie adwokatom podejmowania działań, które nie mają oparcia w przepisach. A to jest sprzeczne m.in. z art. 1 ust. 3 (adwokat podlega w swojej działalności tylko ustawom) oraz art. 5 (określającym treść przysięgi adwokackiej) prawa o adwokaturze.
Z kolei jako podstawę prawną uchylenia uchwały podano art. 14 ust. 3 i art. 58 pkt 1a tego aktu, pozwalające NRA uchylać sprzeczne z prawem uchwały zgromadzeń izb, w terminie 6 miesięcy od ich dostarczenia, na wniosek prezydium NRA. Jednocześnie NRA podkreśliła, że rozumie intencje, jakie mieli członkowie zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie głosujący za uchwałą. Nie odniosła się natomiast do zarzutów o politycznym charakterze dokumentu.