Wprowadzenie do regulaminu Senatu zapisu, że ławnicy Sądu Najwyższego są wybierani w głosowaniu imiennym - zakłada projekt zmian poparty w środę przez senackie komisje.

Zmiana jest konieczna w związku z tym, że obecnie regulamin Senatu stanowi, że izba wybiera ławników SN w głosowaniu tajnym - taki tryb pierwotnie przewidywała nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. W nowelizacji ustawy o SN z kwietnia b.r. ustalono natomiast, że ławnicy mają być jednak wybierani w głosowaniu jawnym i Senat musi wprowadzić zmiany w swym regulaminie.

Za projektem zmian, który wprowadza do regulaminu zapis, że "Senat wybiera ławników Sądu Najwyższego w głosowaniu imiennym" opowiedziało się na środowym wspólnym posiedzeniu komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawczej 14 senatorów, 4 było przeciw, wstrzymał się 1.

Regulamin Senatu stanowi, że głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; senatorowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wezwani przez sekretarza Senatu wrzucają swoje karty do urny; otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzech wyznaczonych przez Marszałka Senatu sekretarzy Senatu.

Zgodnie z nowymi przepisami o SN ławników na czteroletnią kadencję wybiera Senat. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Termin na zgłaszanie kandydatur na ławników minął 24 maja. Spośród 19 kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły w terminie do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełnia 15 - oceniła w środę senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne przejdą do dalszych etapów procedury wyboru ławników.

Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca 2018 r. Ponieważ liczba ławników w SN określona została przez I prezes tego sądu na 36, to już wcześniej wskazywano, iż w późniejszym czasie potrzebny będzie wybór uzupełniający.