Senat, który zbiera się w środę na trzydniowym posiedzeniu, wybierze ławników Sądu Najwyższego. Senatorowie rozpatrzą też nowelę ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, która przewiduje zwiększenie dotacji na działalność Instytutu; wysłuchają też informacji o działalności IPN w 2017 r..

Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca. We wtorek senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pozytywnie zaopiniowała 13 kandydatów na ławników w SN.

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.

Reklama

W porządku obrad Senatu jest także nowel ustawy o odnawialnych źródłach energii; przewiduje ona wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej. Nowela likwiduje też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.

Senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; zakłada ona stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. - do FNT.

Reklama

Senat rozpatrzy też ustawę o tachografach; ma ona zwiększyć bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia oraz zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

W porządku obrad jest również nowela ustawy o transporcie drogowym, która przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce; ma również eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Izba będzie dyskutować nad nowelą Prawa farmaceutycznego zakładającą ograniczenie nielegalnego wywozu deficytowych leków oraz zmianę wymagań wobec inspektorów GIF. Nowela wprowadza zakaz jednoczesnego prowadzenia działalności leczniczej i obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Chodzi o ograniczenie zjawiska tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji i związanego z nim nielegalnego wywozu deficytowych produktów leczniczych

Senatorowie zajmą się nowelę ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, która przewiduje zwiększenie dotacji na działalność Instytutu. Zgodnie z nowymi przepisami maksymalny limit wydatków budżetu państwa na ten cel na lata 2017–2026 wyniesie 387,4 mln zł. Dotychczasowe przepisy przewidywały niespełna 65,7 mln zł.

Izba ma zająć się też nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zwiększa z 50 do 80 proc. możliwą wartość przyznanej dotacji. W ocenie Rady Ministrów wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o związkach zawodowych, której celem jest m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. Zgodnie z nowelizacją, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą miały możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Tworzyć organizacje związkowe i wstępować do nich będą mogły także osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnione), wykonujące pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy.

Senackie komisje przyjęły poprawki do nowelizacji, które doprecyzowują definicję pracodawcy oraz przepisu o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej; poparli też poprawkę przewidującą, że większość przepisów noweli wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., a nie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, jak przewidywała ustawa przyjęta przez Sejm.

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja specustawy dot. przekopu Mierzei Wiślanej dostosowująca ją do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Senat ma zająć się też nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, która wprowadza rozwiązania prawne uwzględniające specyfikację projektu Baltic Pipe.

Senatorowie rozpatrzą również ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby prywatnej. Nowe prawo zakłada, że po śmierci właściciela przedsiębiorstwa, firma będzie mogła zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych. Możliwe ma być też wykonywanie koncesji, czy zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych przez niego kontraktów handlowych.

Planowane jest też drugie czytanie senackiego projektu noweli Prawa o zgromadzeniach. Według projektu "jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień".

Senat rozpatrzy też projekt nowelizacji Kodeksu postępowanie cywilnego, projekt noweli o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, oraz projekt zmian w ustawie o języku migowym.

Senatorowie wysłuchają też informacji o działalności instytutu Pamięci Narodowej w 2017 r.