Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie w uchwale przyjętej w poniedziałek przekazało wyrazy wsparcia dla sędziów krakowskiego Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych, sprzeciwiających się działaniom prezes SO Dagmary Pawełczyk–Woickiej.

Według nich decyzje podjęte przez prezes SO po objęciu tej funkcji "w sposób jednoznaczny wpisują się w proces ograniczania niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

"Podzielamy pogląd, że dokonane przez panią prezes zmiany kadrowe na stanowiskach przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych oraz ich zastępców były merytorycznie nieuzasadnione, a podyktowane względami ambicjonalnymi" - napisali sędziowie apelacyjni w uchwale, która została przyjęta 30 głosami za, przy jednym przeciwnym.

Zebranie sędziów SA oceniło, że podjęte w tym zakresie decyzje dezorganizują pracę sądów i stwarzają ryzyko dla prawidłowego ich funkcjonowania. Wynika to – wskazali sędziowie SA - z odwoływania osób funkcyjnych bez wskazania ich następców, jak też wskazywania jako następców osób, które dotychczasowym sposobem pracy nie wykazały, by posiadały wystarczające kompetencje i autorytet dla sprawowania funkcji kierowniczych.

„Zdecydowany sprzeciw budzą próby wywierania na sędziów nacisku poprzez grożenie im postępowaniami dyscyplinarnymi, dla wymuszenia rezygnacji ze sprawowanej funkcji bądź zmuszenia do obejmowania oznaczonych stanowisk” - napisano w uchwale.

Sędziowie apelacyjni uznali, że wprowadzone przez prezes Pawełczyk–Woicką ograniczenia dostępu mediów do budynku sądu i wypowiedzi sędziów „zagrażają wartościom konstytucyjnym”.

„Te oraz inne działania pani prezes podają w wątpliwość jej kompetencje dla sprawowania zajmowanej przez nią funkcji. Zauważamy wysoki stopień zaangażowania pani Dagmary Pawełczyk–Woickiej w działania, które wielokrotnie ocenialiśmy jako naruszające wartości składające się na etos zawodu sędziego” - napisano w uchwale.

W ubiegły czwartek zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie wyraziło wotum nieufności wobec prezes Pawełczyk-Woickiej i wezwało ją do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji. W przyjętej uchwale sędziowie ocenili, że przyjęcie przez nią funkcji prezesa SO w Krakowie nastąpiło "wbrew stanowisku środowiska sędziów i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego w państwie, gdyż wspiera zmiany, których celem jest zniszczenie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa".

W piątek szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewnił, że ma pełne zaufanie do Pawełczyk-Woickiej i tej części sędziów, którzy z nią współpracują. "I po to są przeprowadzone reformy, dlatego państwo prawa w Polsce działa, że każdy zna swoją rolę. Sędzia jest od sądzenia, wydawania niezawisłych wyroków i na to bardzo liczę, jeżeli chodzi o działania wszystkich sądów w Polsce" - powiedział wówczas minister sprawiedliwości.

Podkreślił, że każdy sędzia w Polsce musi przestrzegać obowiązującego porządku prawnego, także tych przepisów, które formułują zasady powoływania prezesów sądów.

Jak poinformowano w biurze prasowym SO, prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka od czwartku do 11 czerwca przebywa na urlopie.

Dagmara Pawełczyk-Woicka jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie od 9 stycznia; została powołana na to stanowisko przez ministra Ziobrę.

Poprzednia prezes Beata Morawiec, odwołana przez ministra z końcem listopada ub.r., złożyła pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze dotyczący naruszenia jej dóbr osobistych i godności sprawowanego urzędu.