"Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu, lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu stwierdza Senat w drodze uchwały" - zaznaczono w komunikacie Kancelarii Senatu.

Zgodnie z nowymi przepisami o Sądzie Najwyższym, ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Na podstawie nowej ustawy o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, I prezes SN zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników Sądu Najwyższego. Pierwsza kadencja ławników SN rozpocznie się w dniu złożenia przez nich ślubowania i zakończy się 31 grudnia 2021 r. Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca 2018 r.

Jak wcześniej informowano na stronie Senatu, marszałek tej Izby kieruje zgłoszenia kandydatów na ławników SN wraz z dołączonymi dokumentami do senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji.

Po zbadaniu zgłoszeń, komisja wskazuje marszałkowi kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne oraz przedstawia Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych.

Komisja przedstawia Senatowi listę kandydatów oraz opinie o nich w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie "sformułowane w oparciu o posiadane dokumenty, a w razie potrzeby przesłuchania określonych kandydatów – także w oparciu o te przesłuchania".

"Marszałek Senatu przesyła niezwłocznie I prezesowi SN uchwałę Senatu w sprawie wyboru ławników SN oraz dokumenty dotyczące osób wybranych ławnikami, tj. karty zgłoszenia kandydatów wraz z dołączonymi dokumentami oraz informacje o kandydatach uzyskane od Komendanta Głównego Policji" - głosiła wcześniejsza informacja na stronie Senatu.

Jednocześnie w nowej ustawie o SN zapisano, że "do dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji ławników SN, obowiązki ławników SN wykonują ławnicy wskazani przez I prezesa SN (...) spośród ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, którzy zgłosili gotowość orzekania w SN".

Jak informował PAP w środę Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, pierwotnie gotowość orzekania - tak jak przewidywał przepis przejściowy wyłącznie w sprawach dyscyplinarnych - do dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji ławników SN wybranych przez Senat, zgłosiło 86 ławników warszawskich sądów okręgowych.

"W pierwotnym brzmieniu ustawy o SN była mowa wyłącznie o sprawach dyscyplinarnych, w noweli ustawy o SN z 12 kwietnia, która weszła w życie 9 maja, zniesiono te ograniczenie i wyznaczono nowy termin do zgłaszania przez ławników warszawskich sądów okręgowych gotowości do orzekania w SN, nie tylko w sprawach dyscyplinarnych" - zaznaczył Michałowski. Chodzi tutaj przede wszystkim o sprawy rozpatrywania skarg nadzwyczajnych. Michałowski mówił, że ten nowy termin jest wyznaczony do 8 czerwca.

Na chwilę obecną do I prezesa SN wpłynęło sześć oświadczeń od ławników, którzy wyrazili wolę orzekania w SN w okresie przejściowym na podstawie nowelizacji z 12 kwietnia.

Zgodnie z nowelą, ławnicy z warszawskich sądów, którzy wyrazili gotowość do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, a nie zgłoszą woli orzekania na podstawie noweli z 12 kwietnia, będą mogli być wskazywani do wykonywania obowiązków ławnika SN w sprawach innych niż dyscyplinarne tylko ich zgodą.