Chodzi oczywiście o wyroki, jakie zostały wydane przez TK w 2016 r. (sygn. akt K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16). Obecny rząd ich nie uznaje, gdyż zostały wydane z naruszeniem obowiązującej ówcześnie procedury. Zresztą w noweli mowa jest nie o wyrokach, a o „rozstrzygnięciach”, a w publikacji ma się znaleźć adnotacja, że dotyczą one aktów prawnych, które utraciły moc. Trybunał zdecydował się orzekać z pominięciem przepisów proceduralnych, opierając się wprost na konstytucji, gdyż w przeciwnym razie nie byłby w stanie skontrolować rozwiązań przyjmowanych przez Sejm. Byłoby to niemożliwe choćby z powodu wprowadzenia zasady, że TK rozpatruje sprawy według kolejności ich wpływu. Obecna procedura takiego rozwiązania już nie przewiduje. 

Etap legislacyjny

Ustawa wchodzi w życie