Polecamy: RODO 2018. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach. Sprawdź!

Przepisy rozporządzenia PE i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) nakładają na administratorów danych i podmioty przetwarzające - w tym także organy administracji samorządowej - obowiązek podjęcia stosownych środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.
Bezpieczeństwo przetwarzania może zostać zapewnione m.in. poprzez pseudonimizację i szyfrowanie danych (ar

t. 32 ust. 1 RODO). Ustawodawca wspólnotowy nie przesądza jednak o konieczności zastosowania tych konkretnych środków. Ocenę zasadności ich stosowania pozostawia organowi.

Pojęcie pseudonimizacji

Pseudonimizcja danych polega na zastąpieniu unikalnej cechy podmiotu danych (np. imienia i nazwiska) inną informacją (np. numerem). W ten sposób - dysponując wyłącznie danymi spseudonimizowanymi - nie można powiązać ich z konkretną osobą. Co więcej, takie dane powinny być przechowywane w innym miejscu niż informacje pozwalające powiązać te dane z personaliami konkretnych osób. Innymi słowy, klucz dekodujący powinien znajdować się zawsze osobno. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 5 RODO, dane umożliwiające depseudonimizację powinny być objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie konkretnej osobie.

Pseudonimizacja a anonimizacja

Pojęcie pseudonimizacji może być mylone z zakorzenionym już w praktyce działań organów samorządu pojęciem anonimizacji. To drugie pojęcie wykształciło się m.in. na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej. Oznacza ono podjęcie przez dysponenta informacji takich działań, które umożliwią udostepnienie informacji, ale jednocześnie zagwarantują respektowanie innych przepisów prawa (np. przepisów o ochronie danych osobowych).

Z ORZECZNICTWA

Anonimizacja to wyłącznie czynność techniczna, która polega na usunięciu z udostępnianego nośnika informacji danych chronionych prawem.
Wyrok WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 26/14
W praktyce anonimizacja udostępnianego dokumentu polega na tzw. wybiałkowaniu fragmentu tekstu, w którym wymienione są np. dane osobowe. Powoduje to, że odbiorca informacji uzyskuje pewną wiedzę o działalności podmiotu publicznego, z wyłączeniem jednak informacji prawnie chronionych. Już z powyższego wynika, że anonimizacja co do zasady jest działaniem nieodwracalnym, tj. osoba dysponująca dokumentem podlegającym prawidłowej anonimizacji nie będzie mogła odczytać danych zanonimizowanych. Pseudonimizacja jest natomiast działaniem odwracalnym, ponieważ w świetle art. 4 pkt 5 RODO, dysponując dodatkowymi informacjami można pseudonimizowane dane powiązać z konkretną osobą.

Obowiązek pseudonimizacji

RODO uznaje pseudonimizację za jeden ze środków, jakie może zastosować podmiot przetwarzający dane osobowe. Dlatego organy samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO, przy ocenie zasadności zastosowania tego środka powinny uwzględnić takie elementy ocenne, jak: stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, cel przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane.

W konkretnej sytuacji może się okazać, że środkiem dającym większe gwarancje bezpieczeństwa ze względu na specyfikę przetwarzanych danych i ryzyko podjęcia prób ich pozyskania przez podmioty nieuprawnione będzie np. szyfrowanie danych.

Podstawa prawna
•    art. 4 pkt 5, art. 32 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Od 25 maja nowe obowiązki dla pracodawców - zmiany w ochronie danych osobowych. Wszystko na temat nowych przepisów prawa pracy w 2018 roku przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.