Egzekucja z emerytury i renty

W przypadku egzekucji z emerytury lub renty organ egzekucyjny – komornik – informuje właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zajęciu części świadczeń przysługujących zobowiązanemu, która pokryje niezapłacone długi wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucji. Poinformowany ZUS ma obowiązek przekazać należną kwotę na rachunek komornika. Jednocześnie jest wezwany do przekazania organowi egzekucyjnemu (w terminie do 7 dni) informacji o wysokości przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadamiania o każdej zmianie ich wysokości.

Kwota zadłużenia jest potrąca z emerytury lub renty dopiero po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reklama

Jaką część emerytury lub renty może zająć komornik

1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej do 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. Wcześniej wynosiła ona 50% najniższej emerytury, tj. 500 złotych. Nowelizacja przepisów ma zwiększyć ochronę świadczeniobiorców przed negatywnymi konsekwencjami zajęcia dochodu.

Reklama

Egzekucja z wynagrodzenia o pracę

Komornik sądowy może zająć pensję zobowiązanego na poczet uregulowania ciążących na nim długów. Odbywa się to przez wysłanie pisemnego zawiadomienia o egzekucji - dostarczanego zarówno samemu dłużnikowi, jak i jemu pracodawcy. Od tego momentu pracownik ma prawo odbierać tylko część wynagrodzenia – zostaje ono pomniejszone o kwotę zadłużenia, którą pracodawca zobligowany jest przekazywać na rachunek komornika.

Pracodawca ma także obowiązek – w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zajęciu – przedstawić zestawienie periodycznego wynagrodzenia (za okres trzech miesięcy poprzedzających egzekucję) oraz sumarycznego dochodu pracownika. Musi także określić kwotę, w jakiej zadurzenie będzie przekazywane komornikowi oraz datę tegoż przekazywania.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w przypadku pensji

Postępowania takie mają miejsce m.in. przy dochodzeniu należności pieniężnych, np. z wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z renty socjalnej.

Wysokość kwoty z wynagrodzenia, która może zostać potrącona przez organ egzekucyjny uzależniona jest od rodzaju zobowiązań dłużnika. W przypadku:

  • egzekucji świadczeń alimentacyjnych – potrącone może zostać maksymalnie 60% wynagrodzenia;
  • egzekucji świadczeń inne niż alimentacyjne – potrącone może zostać maksymalnie 50% wynagrodzenia;

Egzekucja wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne

W przypadku umowy o dzieło oraz umowy zlecenie nie mają zastosowania przepisy dotyczące kwot wolnych od egzekucji. Przychód dłużnika zatrudnionego w oparciu o umowę cywilnoprawną może zostać zajęty przez komornika w całości. Wynika to z faktu, iż wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umów cywilnoprawnych nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Istnieje jednak sposób, by ochronić się przed jego całkowitym zajęciem. Przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę muszą być zastosowane w stosunku do pensji z umowy zlecenia, jeśli ma ona charakter świadczenia stałego i wypłacanego w stałych okresach, a jednocześnie stanowi jedyny dochód zobowiązanego. Wówczas ostatni powinien zawiadomić o tym organ egzekucyjny, a ten będzie mógł zastosować się do regulacji dotyczących kwot wolnych od zajęcia.