Organizator w przypadku przeciwwskazań do uczestnictwa w imprezie masowej ma prawo do wezwania uczestnika do opuszczenia imprezy masowej.

Wchodząc na imprezę sportową, czy rozrywkową uczestnik często zadaje sobie pytanie, czego może od niego żądać organizator na wejściu, a czego nie. Czy dopuszczalne jest legitymowanie, a może jeszcze przeszukanie? No i czy w ogóle można zostać wyproszonym z imprezy?

Uprawnienia organizatorów w stosunku do uczestników zostały generalnie określone w art. 20 ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.).

Według zapisów służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

- sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

- przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy;

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.