Osobom, które umyślnie utrudniają polowanie zbiorowe, nie będzie już grozić za to kara grzywny. Myśliwych czekają zaś obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne co pięć lat. To najważniejsze korekty nowelizacji prawa łowieckiego wprowadzone przez posłów na ostatniej prostej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.Zgodnie z nowymi przepisami udział w polowaniach będzie dozwolony od 18. roku życia. Sejm przychylił się też do propozycji senatorów, aby we władzach Polskiego Związku Łowieckiego nie mogły zasiadać osoby, które współpracowały ze aparatem bezpieczeństwa PRL. Pierwotnie krąg wykluczonych z organów związkowych zamierzano ograniczyć do pracowników, funkcjonariuszy oraz żołnierzy ze służbami komunistycznymi. Ponadto posłowie zgodzili się, aby myśliwi zostali zwolnieni z ewidencjonowania postrzelonych, lecz nieodnalezionych zwierząt.
Reklama
Burzliwe prace nad nowelizacją prawa łowieckiego trwały blisko półtora roku. Jej głównym celem było wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. W myśl uchwalonych regulacji uzyskają oni prawo złożenia staroście oświadczenia o niewyrażeniu zgody na prowadzenie polowań na ich gruntach. Taka ziemia zostanie wyłączona z polowań. Za dokonanie podziału na obwody łowieckie oraz zmianę granic będzie odpowiadał sejmik województwa (w drodze uchwały), a w procesie tym wezmą udział także izby rolnicze.
Ustawa zwiększa również ze 100 do 150 m odległość od zabudowań mieszkalnych terenu, na którym można ustrzelać zwierzęta. Ponadto zmienią się zasady szacowania szkód oraz wypłat odszkodowań przez koła łowieckie za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania. Oceną strat zajmą się specjalne komisje złożone z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i zainteresowanego właściciela nieruchomości (a nie, jak to było dotąd, sami myśliwi).
Dodatkowo wzmocniony zostanie nadzór ministra środowiska nad PZŁ – do jego kompetencji będzie należało m.in. zatwierdzanie statutu związku, powoływanie zarządu głównego oraz wybór łowczego krajowego.