To, na jaki moment mają być aktualne uzupełniane dokumenty, początkowo budziło pewne wątpliwości interpretacyjne. Od dłuższego czasu orzecznictwo KIO jest już jednak jednolite. W jego świetle dokumenty nie muszą potwierdzać stanu w terminie składania ofert czy też wniosków o udział w postępowaniu. Ważne, by były aktualne na dzień ich uzupełniania.
Dotyczy to również sytuacji, gdy zamawiający już na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału żąda złożenia nie tylko jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), ale również konkretnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia. Pozwala na to art. 26 ust. 2f ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Zgodnie z nim, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, to zamawiający na każdym etapie może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń czy dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu.
Reklama
Z możliwości tej skorzystano w przetargu ograniczonym na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej realizowaną na terenie kilku gmin w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wątpliwości zamawiającego wzbudziły zaświadczenia dotyczące niekaralności jednego z członków zarządu oraz braku karalności z przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przedstawione przez jedno z konsorcjów. Poprosił o ich uzupełnienie. Gdy okazało się, że wystawiono je z datą późniejszą niż termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykluczył konsorcjum z przetargu.
KIO nie miała wątpliwości, że organizator przetargu powinien zaakceptować doniesione dokumenty.
„W aktualnym stanie prawnym nie ma zobowiązania do przedstawiania dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia (w tym m.in. informacji z Krajowego Rejestru Karnego) z datą sprzed składania ofert lub nawet z datą po składaniu ofert, ale z wprost określonym stanem faktycznym dotyczącym daty składania ofert. W ocenie Izby wystarczające jest obecnie przedstawienie aktualnego na dzień złożenia dokumentu z datą po dniu składania wniosków, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania wniosków rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem składanym wstępnie w ramach JEDZ” – podkreślił w uzasadnieniu wyroku przewodniczący poszerzonego składu orzekającego Emil Kuriata.
Jego zdaniem sytuacji w żaden sposób nie zmieniało to, że od samego początku zamawiający żądał nie tylko JEDZ, ale również wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia. Artykuł 26 ust. 2f ustawy p.z.p., na który powołał się zamawiający, nie ustanawia bowiem odrębnych zasad składania i uzupełniania dokumentów.
„Również w takiej sytuacji wykonawcom służy prawo do uzupełnienia dokumentów brakujących, niekompletnych lub budzących wątpliwości w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. W przepisie tym ustawodawca wyraźnie dopuścił możliwość uzupełnienia dokumentów w przypadku, gdy niektóre z nich nie zostały złożone w wyznaczonym terminie. Ocena aktualności dokumentów odbywa się wówczas według tych samych zasad co w przypadku złożenia ich bez konieczności uzupełnienia” – napisano w uzasadnieniu wyroku. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 114/18.