Posiadanie w prywatnym domu egzotycznych płazów, gadów, ptaków lub ssaków jest dozwolone, choć posiadacz ma obowiązek zgłoszenia takiego zwierzęcia do specjalnego rejestru. Osoba, która nie poinformuje urzędu o zmianie, jaka zaszła w związku z posiadaniem zwierzęcia (np. o jego śmierci, zmianie miejsca pobytu) podlega karze aresztu lub grzywny.

Kwestię zgłoszenia do rejestru zwierzęcia reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 64 ustawy, posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście (ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.), w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Jakie dane powinien zawierać rejestr:
1) datę:
- dokonania wpisu,
- dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,
- wykreślenia z rejestru;2) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;

3) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;

4) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;

5) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

6) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;

7) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;

8) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;

9) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;

10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;

11) numer i datę wydania:
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego
urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Jakie zwierzęta podlegają rejestracji?

Rejestracji podlegają m.in.

 • papugi: wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu, itp.; (z wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandretty obrożnej,),
 • żółwie- m.in. żółw stepowy, żółw iberyjski, żółw grecki,
 • węże boa i pytony,
 • legwany, warany,
 • wszystkie kameleony,
 • skorpiony,
 • pająki ptaszniki,
 • a także wiele innych gatunków zwierząt które wymienia Rozporządzenie Komisji (WE).

Jakie dokumenty są niezbędne do dokonania rejestracji:

 • wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, oraz
 • kserokopię zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
 • kserokopię zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • kserokopię dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 • kserokopię innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
 • dowód uiszczenia opłaty ( zgodnie z częścią I ust 19 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 26zł ).

Wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie.

Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru:

 • z dniem nabycia lub zbycia zwierzęcia,
 • z dniem wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa,
 • z dniem wejścia w posiadanie zwierzęcia,
 • z dniem jego utraty lub śmierci.

Posiadacz zwierzęcia który nie poinformuje urząd o zmianie jaka zaszła w związku z posiadaniem zwierzęcia (np. o jego śmierci , zmianie miejsca pobyty) zgodnie z art. 127 pkt 3 ustawy, podlega karze aresztu lub grzywny.

Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji:
1) ogrody zoologiczne;
2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych( na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust.
3) w przypadku czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.


Podstawa prawna:
Art. 62 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zobacz tekst ujednolicony)