Szykuje się kolejne odsunięcie wejścia w życie ustaw komorniczych. Po dwóch latach Sejm kończy prace nad nową ustawą o komornikach sądowych oraz ustawą o kosztach komorniczych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obydwa akty prawne nie wejdą w życie 1 lipca 2018 r. (pierwotnie zakładano 1 stycznia 2018 r.), lecz dopiero od początku przyszłego roku.
Powolne tempo prac spowodowane było zarówno obszernością obydwu projektów, jak i nienajlepszą jakością dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tylko do projektu ustawy o komornikach Biuro Legislacyjne zgłosiło ponad tysiąc poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Dodatkowo podczas prac w komisjach wprowadzono wiele poprawek merytorycznych. Wczoraj w czasie drugiego czytania wniesiono kolejne, które przyjęła Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Oprócz przesunięcia terminu wejścia w życie ustaw doprecyzowano kwestie związane z pobieraniem opłat za poszukiwanie majątku dłużnika. I tak, jeśli namierzanie majątku w bazach i rejestrach, do których komornicy mają obowiązek się zwrócić (chodzi m.in. o organy administracji publicznej, podatkowe, rentowe, banki czy spółdzielnie mieszkaniowe), nie przyniesie rezultatu, wierzyciel będzie mógł zlecić komornikowi dalsze działania, ale już za opłatą.
Poprawki wniesiono też do ustawy o kosztach komorniczych. Zmieniono zasady pobierania od wierzycieli opłaty końcowej w przypadku bezskutecznej egzekucji. By ograniczyć zjawisko kierowania do kancelarii komorniczej wciąż tych samych tytułów egzekucyjnych, które nie rokują na odzyskanie długu, pierwotnie wprowadzono opłatę końcową w wysokości 150 zł. Na skutek dalszych prac dokonano jednak licznych odstępstw od jej naliczania. Komornicy szacowali, że realnie opłata końcowa pobierana byłaby jedynie w 30 proc. bezskutecznych egzekucji. Zgodnie z najnowszym brzmieniem art. 29 z opłaty końcowej mają być zwolnieni wierzyciele prywatni, ale nie unikną jej firmy zajmujące się obrotem wierzytelnościami i banki. Te ostatnie jednak tylko wtedy, gdy dochodzą wierzytelności pierwotnej (a nie sprzedanej innej instytucji finansowej). W przypadku skierowania do egzekucji tytułów starszych niż 2 lata, zwolnienie z opłaty końcowej nie będzie już przysługiwać.
Poza tym ustawa wprowadza obowiązek filmowania czynności komorniczych wykonywanych poza kancelarią. Chodzi np. o zajęcia ruchomości i oddawanie ich pod dozór innej osobie niż dłużnik, licytacje, eksmisje, przymusowe otwarcie pomieszczeń czy przeszukiwanie lokali. Wczoraj komisja przyjęła poprawkę, zgodnie z którą komornikom będzie przysługiwał ryczałt na pokrycie kosztów związanych z rejestrowaniem i przechowywaniem zapisu obrazu i dźwięku w wysokości 50 zł.