Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izie Gospodarczej w Warszawie w 2017 roku odnotował około 200 nowych spraw, z czego ponad 10 proc. miała charakter międzynarodowy. Wydano 142 decyzje kończące postępowanie.

Najliczniejsza grupa sporów rozstrzyganych w ubiegłym roku przez arbitrów to sprawy z zakresu sprzedaży, obrotu handlowego, komisu – to 43,08 proc. ogółu wszystkich postępowań prowadzonych w ubiegłym roku przez Sąd Arbitrażowy (84 sprawy). Kolejne grupy to: usługi (w tym usługi finansowe) – 16,92 proc. (33 sprawy); budownictwo (roboty budowlane) – 15,38 proc. (30 spraw) oraz najem, dzierżawa – 14,36 proc. (28 spraw).

Sąd polubowny rozstrzygał także spory z zakresu: prywatyzacji, M&A (czyli fuzje i przejęcia) – 4,1 proc. ogółu wszystkich spraw (8 spaw); własności intelektualnej, zaawansowanych technologii – 3,08 proc. (6 spraw) oraz prawa spółek (corpo) – 0,51 proc. (1 sprawa). 2,56 proc. (5 spraw) to sprawy z innych kategorii.

89,74 proc. ogółu wszystkich spraw prowadzonych w 2017 roku przez Sąd Arbitrażowy to sprawy krajowe, a 10,26 proc. – sprawy zagraniczne.

- Liczba spraw rozstrzyganych rocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podobnie jak wartość sporów. To co odróżnia polubowne rozstrzyganie sporów od postępowań przed sądami powszechnymi, to z pewnością szybkość postępowania i jego poufność. Średnio rozpoznanie spraw w sądzie arbitrażowym trwa około roku. Biorąc pod uwagę ich złożoność to bardzo dobry wynik. Dla stron, zwłaszcza jeśli są nimi przedsiębiorcy, są to czynniki niezwykle istotne - mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalna SA przy KIG.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.
Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.