Wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz likwidacja rejestru dłużników niewypłacalnych - to niektóre ze zmian, które zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za przyjęciem noweli głosowało 408 posłów. Nikt nie był przeciw. Jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Jak mówił w grudniu ub.r. w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, ustawa stanowi kolejny etap wprowadzanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy prawa gospodarczego. "Po zmianach w Kodeksie spółek handlowych i stworzeniu nowych rozwiązań w zakresie Prawa restrukturyzacyjnego przyszedł czas na zasadnicze reformy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego" - dodał.

Tłumaczył, że rozwiązania te mają służyć implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. niektórych aspektów prawa spółek. "Zmiany, z jednej strony, mają na celu wprowadzenie ułatwień dla stron przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, także w komunikacji z sądem, z drugiej zaś strony, znacznie przyspieszą i usprawnią działanie sądu rejestrowego, w tym również w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek" - wyjaśnił.

Reforma - jak mówił - dotyczy zmian technicznych, które w sposób zasadniczy zmienią funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego.

Za najważniejszą zmianę Piebiak uznał wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. "Elektroniczna forma sprawozdania finansowego zwiększy możliwości w zakresie opracowania i analizy danych zawartych w tych dokumentach. Takie zautomatyzowanie weryfikacji sprawozdań finansowych zapewni istotne odciążenie sądów rejestrowych w okresach sprawozdawczych, tj. od czerwca do września każdego roku" - stwierdził.

Sprawozdania finansowe będą umieszczane w repozytorium dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Inną ważną zmianą jest "utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, które będą obejmować wszystkie dokumenty złożone do tych akt przez strony i dokumenty wytworzone przez sąd, a także coraz szersze wykorzystanie możliwości elektronicznego doręczania dokumentów sądowych i wprowadzenie możliwości śledzenia na bieżąco przebiegu postępowania, z czym wiąże się także możliwość otrzymywania informacji o wpisach do rejestru, tzw. newsletter".

"Docelowo po wprowadzeniu szeregu ułatwień dla stron planujemy wprowadzenie obowiązku składania przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców wniosków do sądu rejestrowego wyłącznie w postaci elektronicznej, co znacznie ułatwi komunikację między stroną a sądem i przyspieszy rozpoznawanie wniosków" - powiedział wiceminister. Dodał, że w internecie zostaną również udostępnione pełne dane o podmiotach wpisanych do KRS. Oznacza to, że oprócz odpisu aktualnego, który już obecnie jest w sieci dostępny, będzie można także tą drogą uzyskać odpis pełny z rejestru.

Proponowane rozwiązania będą wprowadzane etapami, w zależności od tego, czy wymagają, a jeżeli tak, to w jak szerokim zakresie, zmian systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto - w myśl nowych przepisów - będzie miała miejsce weryfikacja karalności w zakresie Kodeksu spółek handlowych osób powołanych na prokurentów. Jak ocenił Piebiak, "to wzmocni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego". "Aktualnie osoby, które nie mogą, ze względu na ich uprzednią karalność, pełnić funkcji członków zarządu, są powoływane na prokurentów i w zasadzie bez ograniczeń reprezentują podmiot rejestrowy" - przypomniał.

Nowelizacja likwiduje także rejestr dłużników niewypłacalnych, co - jak tłumaczył wiceszef MS - odciąży sądy rejestrowe i pozwoli na szybsze rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru.

Nowe przepisy rozszerzą kompetencje kuratorów po to, by wyeliminować patologiczne sytuacje, np. gdy spółki odwołują zarządy tylko po to, aby nie było możliwe prowadzenie wobec nich postępowań sądowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem kilku artykułów.

Teraz nowela trafi do Senatu.