Zgodnie z początkowym projektem informacje te miały być publicznie dostępne. Po ostatnich zmianach deklaracje majątkowe władz spółek z udziałem Skarbu Państwa będą jednak tylko składane na ręce właściwego organu. Ta sama zasada nie będzie jednak dotyczyć członków zarządu lub rady nadzorczej powszechnych towarzystw emerytalnych, czyli podmiotów prywatnych. Informacje o ich stanie majątkowym – według aktualnej wersji projektu – staną się jawne.

Według ostatnich propozycji przedsiębiorcy będą zobligowani do przygotowania i wdrożenia kodeksu i procedur antykorupcyjnych (wcześniej wymóg dotyczył jedynie opracowania odpowiednich reguł). Nie zmieniła się wysokość kary za niewywiązanie się z tego obowiązku (od 10 tys. do 10 mln zł). Szef CBA uzyska za to więcej uprawnień w postępowaniu dotyczącym wymierzania grzywny przez prezesa UOKiK. Będzie mógł np. składać wyjaśnienia i dokumenty, przeglądać akta czy wypowiadać się o dowodach. Oprócz firmy to szef służby będzie miał prawo zaskarżyć decyzję UOKiK do sądu