GP RADZI

Kiedy i komu przysługuje premia gwarancyjna

Zamierzam zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Mój ojciec ma książeczkę mieszkaniową. Czy będę mógł ją i przeznaczyć na wkład własny przy kredycie?

Tak

Najlepszym wyjściem będzie cesja książeczki. Ojciec, który sam nie może spełnić przesłanek wypłaty premii gwarancyjnej, może scedować prawa wynikające z książeczki na najbliższych członków rodziny, którzy np. zamierzają zaciągnąć kredyt lub właśnie zakupili mieszkanie. Cesji można dokonać między następującymi członkami rodziny: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również przysposabiającymi i przysposobionymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, powinowatymi - macochą lub ojczymem i pasierbami.

W sprzyjających warunkach jedna osoba może w drodze cesji mieć prawo do kilku książeczek wraz z premiami. Przykładowo syn może otrzymać książeczki od matki, od ojca oraz od dziadka. Stryj może przekazać książeczkę swojemu bratu, a ten może ją przekazać swojej córce, która właśnie kupiła mieszkanie. Książeczki nie można jednak scedować na konkubentów lub sąsiadów.

Wykupiłem mieszkanie komunalne na preferencyjnych warunkach. Czy będzie przysługiwała mi premia gwarancyjna przy likwidacji książeczki?

Tak

Osobom, które nabyły lokal komunalny od urzędu gminy na warunkach preferencyjnych, przysługuje prawo do premii gwarancyjnej. Lokal ten powinien stanowić odrębną nieruchomość, tzn. powinien posiadać księgę wieczystą. Podstawowym warunkiem jest udokumentowanie dokonania tej czynności w terminie 90 dni od dnia nabycia lokalu. Premia przysługuje także przy nabyciu mieszkania zakładowego.

Podstawa prawna

• Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 ze zm.).