Jawny wykaz prowadzony przez Marszałka Sejmu (odpowiednio Marszałka Senatu) na mocy artykułu 35a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016r., Nr 1510 z zm.), zawiera korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub ich małżonków.
Reklama

Podmiot prowadzący rejestr raz w roku podaje do publicznej wiadomości zawarte w nim dane.

Jakie dane zawiera

Zobowiązani powinni zgłaszać następujące informacje:

1. listę wszystkich stanowisk i zajęć, wykonywanych zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek,
2. wszystkie przypadki materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego,
3. darowizny otrzymane od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego,
4. wyjazdy krajowe i zagraniczne, niezwiązane z pełnioną funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami;
5. uzyskane korzyści, których wartość przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego, niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej,
6. udziały w organach: fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych,
Szczególne wymagania

Posłowie i senatorowie przy przekazywaniu danych powinni zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą. Jakiekolwiek zmiany w ujawnionych rekordach należy zgłaszać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Ważne!

Ujawnienie informacji w Rejestrze Korzyści nie jest tożsame ze złożeniem oświadczenia majątkowego.