Państwa unijne będą zobowiązane do wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń o zabezpieczeniu i konfiskacie mienia pochodzącego z nielegalnej działalności bez żadnych dodatkowych formalności.
Projekt rozporządzenia, który ma ułatwić odzyskiwanie majątku ukrywanego przez przestępców w innych krajach, został właśnie przyjęty przez Radę UE i czeka już tylko na akceptację europarlamentu.
Co ważne, nowe przepisy będą dotyczyć orzeczeń o przepadku nie tylko w przypadku mienia formalnie należącego do sprawcy, lecz także dobytku przepisanego przez niego na osoby trzecie. Państwa UE będą też musiały realizować nakazy konfiskaty bez wyroku skazującego (np. gdy sprawca zmarł, nie udało się ustalić jego tożsamości lub doszło do przedawnienia sprawy). Warunek jest taki, że orzeczenie musi być wydane w ramach postępowania karnego.
Zgodnie z proponowanymi przepisami prokurator wydający postanowienie o zabezpieczeniu lub sąd, który wydał orzeczenie o przepadku majątku, powinien bezpośrednio przekazać organowi wykonującemu nakaz w innym kraju członkowskim wystandaryzowane zaświadczenie. Decyzja o uznaniu nakazu konfiskaty musi zapaść w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Na wykonanie orzeczenia zagraniczny organ będzie miał kolejne 30 dni.